Chynorianski kňazi

Naši predkovia žili v hlbokej viere a v tomto duchu vychovávali i svojich potomkov. Nuž niet divu, že mnohí z nich, šikovní a nadaní, si našli cestu k duchovnému povolaniu. Ako kňazi rímskokatolíckej cirkvi dosiahli i vyššie cirkevné hodnosti, boli literárne činní, bránili slovenský národ pred útlakom, kultúrne pracovali na svojich farnostiach a tak šírili dobré meno svojej rodnej obce. Z dostupných materiálov a prameňov sú prvé údaje z polovice 16. storočia…

okno4

(oltárny priestor) sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica a sv. Michal, archanjel Na väčšiu slávu Božiu a ku cti sv. Michala arch. a sv. Kataríny venovala Katarína Chovanová rod. Bezáková ( rok nevyznačený)

V prvej časti prinášame medailóny kňazov, ktorí sú pochovaní mimo Chynorian, zvyčajne v mieste svojho posledného pôsobenia.

Baltazár z Chynorian – v roku 1559 sa ujal farnosti v Krásne nad Nitrou.

Michal Chynoriansky – 6.9.1604 ako farár v Krušovciach do roku 1617.

Štefan Chynoriansky – v roku 1630 vo farnosti Jacovce, v roku 1632 ako farár v Dolnej Krupej.

Juraj Králik – vysvätený 16.3.1657 v Ostrihome, magister filozofie. Bol farárom v Dolných Orešanoch v rokoch 1684 – 1686.

Michal Smútko – v roku 1630 farárom v Radošovciach, 1647 v Štefanovej, v Malých Kršteňanoch a v roku 1678 v Očovej.

Štefan Smútko – v roku 1630 farárom v Bohuniciach, v roku 1633 farárom v Dojči, 1654 bol v Perneku a 1656 – 1666 v Pezinku.

Štefan Smútko ml. – synovec predošlého, do roku 1656 v Pezinku a od roku 1656 – 1657 farárom v Perneku.

Michal Chynoriansky – 7.5.1675 bol ustanovený za farára v Križovanoch do 16.7.1675.

Juraj Chynoriansky – 18.3.1666 vysvätený v Ostrihome. 16.7.1675 farárom v Križovanoch, 8.2.1719 v Turanoch, 24.3.1724 v Dolných Rišňovciach, kde čoskoro zomrel.

Adam Magdolen – magister filozofie, 20.4. 1685 vysvätený v Ostrihome. Farárom v Jedľových Kostoľanoch, Tesároch, Pukanci, v roku 1690 – 1691 v Podolí nad Dudváhom.

okno5

Sv. Benedikt, pustovník a sv. Andrej Svorad, pustovník Venovali: Joz. Pelikán, Dr. Štefan Bezák, Ant. Šmotlák, Pav. Bezák, Vojt. Magnusek a Štef. Bebjak, kňazi rodáci z Chynorian 1933

Michal Smútko – nar.1657. Teologické štúdiá dokončil vo Viedni. V roku 1686 farnosť Varín, v roku 1711 nitriansky kanonik, potom titulárny prepošt v Šahách, v roku 1719 vedúci seminára, neskôr hlavný dekan v Trenčíne. Zomrel 27.4.1727.

Štefan Loviškovič – v roku 1679 bakalár, o rok magister filozofie, v roku 1679 vo farnosti Plavecký Svätý Mikuláš, 1688 – Sučany, 1706 – Banská Bystrica, zomrel 1719.

Ján Mihalovič – 18.3.1703 vysvätený v Ostrihome, vo farnosti Dolné Rišňovce, v roku 1709 Bošany, v roku 1709 – 1723 farár Kovarce.

Ján Chynoriansky – nar. 1686, v roku 1717 vo farnosti Trávnica, zomrel 31.7.1729.

Ján Préthy – nar. 1695, vysvätený v roku 1720, farárom v Dolnom Oháji, v Zámoty, potom v Maďarsku. V roku 1749 v Trnave, tu i zomrel 5.1.1757.

Ján Terlanda Dr. -nar. 3.11.1708 – zomrel 8.1.1770 Nitra. Po kňazskej vysviacke pôsobil v Trenčíne, ako farár v roku 1734 v Púchove, 1748 v Ilave. V roku 1753 riadny kanonik nitrianskej kapituly a v roku 1764 titulárny biskup.

Ján Babilovič – nar. 27.12.1714 ( v matrike zapísaný ako Ján Babjak alebo Bebjak – kedy a prečo si zmenil meno nie je zistené) – zomrel 6.10.1796 v Nitre. Filozofiu a teológiu študoval v Trnave a 4.9.1738 získal doktorát z estetiky a filozofie. Po vysviacke v roku 1738 kaplán v Kysuckom Novom Meste, farárom v roku 1745 v Skalke pri Trenčíne, v roku 1748 v Beckove. V roku 1759 bol menovaný titulárnym kanonikom a v roku 1762 riadnym kanonikom. Vo vysokom veku dosiahol v kapitule „ stallum“ kanonika lektora. Telesne vyčerpaný požiadal o zástupcu. Jeho súčasný kolega – člen kapituly – o ňom vydal svedectvo: Bol to „ muž s Bohom spojený“ a príkladne zomrel.

Jozef Bezák – nar. 6.3.1835 – zomrel 9.1.1901 v Trnave. Vysvätený 3.9.1858 v Ostrihome. Pôsobil vo farnosti Topoľčianky, Borovce, Jacovce.

František Xaver Vencel – nar. 21.2.1837 – zomrel 16.5.1906 v Nitre. Vysvätený za kňaza v roku 1859. Nitriansky veľprepošt, vikár, hlavný prísediaci pri súde, predsedajúci skúšobnej komisie.

okno6

Sv. Ignác, rehoľník. Venoval: Ignác Wohland, dekan- farár v Chynoranoch ( Na okne je firemný znak : R.Schlein Hradek n/Nis. ) 1933

Anton Kiáczy – nar. 28.10.1837 – zomrel 7.4.1883 Trávnica. Za kňaza bol vysvätený 27.7.1862. Ako kaplán vo Veľkých Šuranoch, od roku 1865 Milanovciach, v roku 1867 v Solčanoch. Ako farár od roku 1879 v Trávnici.

Štefan Bezák – nar. 6.8.1838 – zomrel 11.10.1920 Trnava. Pochovaný v Malženiciach. Vysvätený 24.2.1862 v Ostrihome. Ako kaplán v Šali, v Budmericiach, administrátor v roku 1866 v Bukovej. Ako farár od roku 1879 v Malženiciach. V roku 1892 zvolený za správcu SSV, 1901 jeho podpredseda a od roku 1913 jeho predsedom.

Adam Chrenko – nar. 15.12.1843 – zomrel 12.2.1868 v Holíči. Vysvätený v roku 1867 v Ostrihome. Ako kaplán v Krásne nad Nitrou, potom v Holíči.

Anton Vencel – nar. 10.1.1844 – zomrel 12.7.1915 v Ostrihome. Za kňaza vysvätený 28.7.1867. Ako kaplán v Bzovíku. V roku 1869 kaplán ostrihomskej katedrály. V roku 1883 vicerektor centrálneho seminára v Budapešti, v roku 1884 prísediaci posvätnej trnavskej stolice, v roku 1885 čestný kanonik a kanonik ostrihomského metropolitného kostola.V roku 1905 novohradský arcidiakon a rektor ostrihomského seminára, prepošt, diecézny cenzor.

Štefan Bezák – nar. 6.5.1851 – zomrel 1.3.1913 v Rači. Vysvätený za kňaza 26.7.1876. Ako kaplán vo farnostich Bošany, administrátor v Rybanoch, ako kaplán v Diviakoch, Šoporni. V roku 1883 v Malých Levároch a v roku 1895 – 1908 v Rači.

okno8

(oltárny priestor) sv. Dorota, panna a mučenica a sv. Ján, apoštol, evanjelista
Na väčšiu slávu Božiu a ku cti sv. Jána evanjelistu a sv. Doroty
venoval Ján Chovan (Firemný znak: RICH SCHLEIN GRONAU)
(rok zhotovenia okna nie je vyznačený)

Ernest Šéda ( Séda) – nar. 27.6.1851 – zomrel v roku 1898 v Budapešti. Po ukončení štúdia v generálnom Budapeštianskom seminári bol vysvätený za kňaza 26.7.1874. Kaplánom bol v Ostrihome, v roku 1877 v Budapešti. V roku 1883 bol stoličným arcibiskupský notárom v Ostrihome, v roku 1887 čestným komorníkom a v roku 1888 pápežským komorníkom a pokladníkom. V tom istom roku sa stal farárom v Príbete, zakrátko odchádza z duchovnej služby ( vystúpil z cirkvi ), stal sa unitariánom a zmestnal sa v banke. Z mnohých jeho prác vyšli ako samostatné publikácie : „ Samovražda“, poctená cenou na literárnom súbehu ( 1877), „Súboj“ ( 1882), „ Víťazstvo kríža nad polmesiacom 1683“ – vyšlo v roku 1883 ( viď. Országos Mon. Nyitravármegye str. 271).

Štefan Púchovský – nar. 6.8.1853 – zomrel 9.2.1899 Kráľová nad Váhom. Vysvätený za kňaza 21.6.1878, kaplán v Šali, od roku 1884 farárom v Kráľovej nad Váhom.

Karol Zaťkovič – nar. 4.11.1853 – zomrel 23.2.1920 v Žabokrekoch nad Nitrou. Vysvätený za kňaza v roku 1876. Kaplánom v Považskej Bystrici, Skačanoch, Oščadnici, Diviakoch, Žabokrekoch nad Nitrou. Farárom od roku 1891 v Diviakoch a od roku 1897 v Žabokrekoch nad Nitrou.

Anton Zaťkovič – nar. 2.4.1858 – zomrel 26.1.1926 Vysoká nad Kysucou. Vysvätený za kňaza v roku 1881. Kaplánom v Považskej Bystrici, Štiavniku, Vysokej nad Kysucou – tu od roku 1897 ako správca farnosti. Čestný kanonik.

Juraj Bezák – nar. 17.4.1859 – zomr. 18.3.1931 Solčany. Vysvätený v roku 1882. Kaplánom v Horných Vesteniciach a v Močenku. Od roku 1890 správcom a o rok farárom v Solčanoch. V roku 1895 školský inšpektor a neskôr vicearchidiakon.

Ján Emil Terlanda OSB – nar. 27.8.1866 – zomrel 11.4.1915 v Ostrihome. Benediktín – slávnostné rehoľné sľuby 29.6.1888, kňažská vysviacka 6.7.1889 v Ostrihome. Ako učiteľ na rehoľných gymnáziach v Köszegu a Šoprone, ako vysokoškolský profesor v Pannonhalme a Ostrihome.Vedec – výskumník v oblasti mineralógie a kryštálografie.

Adam Terlanda – nar. 28.8.1868 – zomrel 5.3.1890 Rijeka Juhoslávia. Bohoslovec, brat predchádzajúceho Jána Emila.

Adam Pelikán – nar. 6.8.1872 – zomrel 16.3.1943 Zlaté Moravce. Vysvätený v roku 1898. Ako kaplán v Nesluši, Novákoch, Bošanoch, Bánovciach nad Bebravou, Veľkých Chlievanoch. V roku 1907 správca vo Veľkej Slatine, vo Veľkých Chlievanoch, od roku 1911 farárom na Bobote. Na zaslúženom odpočinku u príbuzných v Zlatých Moravciach.

Valentín Púchovský – nar. 5.3.1874. Za kňaza bol vysvätený v roku 1896, kaplánom v Hornej Porube. V roku 1898 doktorom teológie, konzistoriálnym notárom, biskupským ceremoniálom. V roku 1904 skúšajúcim na prosynodálkach a v r. 1905 správcom dolnej nitrianskej fary, potom vicearchidiakonom a asesorom posvätnej stolice, v roku 1910 direktorom biskupskej kancelárie.

Rudolf Terlanda – nar. 16.4.1874 – zomrel 31.3.1947 Kisvácz. Vysvätený za kňaza 26.8.1896, kaplánom vo viacerých farnostich v Maďarsku. V roku 1910 správca farnosti a školský inšpektor v dištrikte, v roku 1918 vo Vacove, v roku 1925 v Becskei, povolaný za sídelného kanonika, pritom farnosť spravoval až do roku 1933.

Jozef Bezák -nar. 28.2.1877 – zomrel 6.11.1920 Podhorany. Vysvätený za kňaza 4.7.1900 v Nitre. Kaplánom v Podskalí a v Predmieri a Beluši. Od roku 1910 farár v Podhoranoch.

Štefan Bezák Dr. – nar. 3.10.1977 – zomrel 1.10.1946 Bratislava.Vysvätený za kňaza 4.7.1900 v Nitre, kaplán vo Valaskej Belej. Od roku 1901 špirituál Malého seminára v Nitre a profesor náboženstva na dievčenskej škole, v roku 1905 dosiahol doktorát z teológie. Pôsobil ako riaditeľ dievčenskej školy v Nitre, profesor náboženstva v Nitre, Košiciach a v Bratislave. Napísal a vydal viacero učebníc cirekevných dejín pre rôzne stupne škôl.

Jozef Púchovský – nar. 3.4.1883 – zomrel 30.9.1952 Skala nad Váhom. Vysvätený za kňaza 3.7.1906 v Nitre. Kaplánom vo Varíne, v Ilave a v Petroviciach. 9.7.1913 farár v Skale nad Váhom.

Štefan Bebjak – nar. 18.8.1905 – zomrel 27.3.1974 Predmier. Za kňaza vysvätený 29.6.1930, kaplán v Turzovke, v Terchovej, v Ilave. Ako farár od roku 1934 v Predmieri, kde sa plných 40 rokov venoval svojim veriacim. V roku 1946 sa stal dekanom považskobystrického dištriktu.

Dezider Kiss – nar. 7.2.1908 – zomrel 31.7.1954 v Trnave. Za kňaza vysvätený v roku 1930 v Nitre. Ako kaplán v Dolnom Hričove, Dolnej Súči, Rakovej, Rosine, Čadci, Varíne a správca fary v Tižine. Od roku 1935 vojenským duchovným. Pri vojsku ostal až do konca vojny, ale už mimo duchovnej správy. Po vojne odvolaný a poslaný do výroby – teda už nebol zadelený v pastorácii.

Rudolf Michalík SVD – nar. 16.4.1914 – zomrel 16.1.1984 Possada Argentína, verbista. Za kňaza vysvätený 29.6.1940 v Mődlingu pri Viedni.Svoju pastoračnú činnosť začínal v Nitre, Krškanoch, ako duchovný v nemocnici Topoľčany a v Bratislave, krátko v Čechách. Od roku 1947 na misii v Argentíne na rôznych miestach. Pracoval a obetoval sa do vyčerpania síl.

Albert- Béla Kovács OSM ( Vojtech Vlčko) – 19.4.1915 – zomrel 11.1.1985 Mezőkővesd Maďarsko. Od roku 1927 žil v Maďarsku u tety. Za kňaza vysvätený 16.6.1940 v Ríme. V štúdiu pokračoval a získal titul doktora teológie. Od roku 1943 až do roku 1980 aktívne pracoval a účinkoval na viacerých miestach – podľa potreby a pokynov rehoľných predstavených. Od 1.8.1980 zo zdravotných dôvodov na zaslúženom odpočinku v Mezőkővesde.

oltarAnton Marko SVD – nar. 6.8.1919 – zomrel 12.5.1981 Halič pri Lučenci, verbista. Vysvätený 19.3.1945 v Sv. Gabrieli ( Rakúsko ), určený do misií na Filipíny – pre vojnový stav nenastúpil. Vychovával dorast v Misijnom dome v Nitre. Od roku 1950 mimo pastorácie ( ako robotník na stavbách a JRD a ako organista v Bošanoch). Od roku 1969 duchovný správca rehoľným sestrám a vychovávateľ v Ústave sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých chlapcov v Haliči pri Lučenci.

Vojtech Kováčik SVD – nar. 14.5.1924 – zomrel 25.11.2007 v Nitre, verbista. Tajne vysvätený v Bratislave 27.12.1959 otcom biskupom J.Ch. kardinálom Korcom. Od roku 1950 v PTP, vo výrobe v Kladne, odsúdený v roku 1961. Od roku 1968 ako kurič a duchovný sestričiek v Ústave sociálnej starostlivosti vo Vejprtoch. V roku 1979 menovaný provinciálom ( do r. 1985) a v roku 1980 sa po 30-tich rokoch vrátil na Slovensko. Ako kaplán v Radošovciach, v roku 1987 správca v Petrovej Vsi. Od roku 1994 pôsobil v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre ako archivár a ako duchovný správca Krajskej nemocnice v Nitre pod Kalváriou až do svojej smrti.

Druhá časť – kňazi pochovaní Chynoranoch.

Anton Šmotlák – nar. 16.1.1891 – zomrel 25.7.1947. vysvätený 2.7.1913 v Nitre. Kaplán v Starej Bystrici, Krásne nad Kysucou, Považskej Bystrici, administrátor v Klížskom Hradišti, Krásne a Papradne. Od roku 1924 farár v Diviakoch nad Nitricou. Po II. svetovej vojne veľmi trpel pre svoje presvedčenie, čo podlomilo jeho zdravie.

Pavol Bezák – nar. 20.11.1898 – zomrel 5.11.1962. Vysvätený 12.11.1922 v Nitre. Ako kaplán pôsobil v Bytči, Hričove, Turzovke, Nemšovej, Hornom Sŕní, Branči, Považskej Bystrici a v Závodí pri Žiline. V roku 1934 prevzal farnosť Dubodiel, ktorú spravoval až do roku 1962. V roku 1941 zvolený za oblastného tajomníka a v roku 1947 dosiahol hodnosť čestného dekana. V 50-tych a 60-tych rokoch sa u neho tajne schádzali kňazi.

Vojtech Magnusek – nar. 20.11.1902 – zomrel 10.10.1981, pedagóg, náboženský spisovateľ. Teológiu študoval v Štrasburgu, vysvätený za kňaza 29.6.1927 v Nitre. Pôsobil ako kaplán na viacerých miestach – Vysoká nad Kysucou, Veľké Rovné, Žilina, Rosiny. Od roku 1935 profesorom na Vysokej škole bohosloveckej v Nitre. V rokoch 1939 – 1948 riaditeľ katolíckej dievčenskej školy, katolíckeho dievčenského učiteľského ústavu a rektor Malého seminára v Nitre. Po roku 1950 zasa kaplánom v Bytči, v Domaniži a v rokoch 1953 – 1978 v Trenčianskej Teplej. V roku 1978 bol menovaný čestným dekanom, od roku 1979 na zaslúženom odpočinku v Chynoranoch. Veľa publikoval v časopisoch.

Matej Marko SJ – nar. 24.2.1910 – zomrel 22.10.1974, jezuita. Študoval v Ríme, Krakove a Insbrucku. Vysvätený 24.6.1937. Účinkoval ako profesor na gymnáziu v Ružomberku, od roku 1941 rektorom na jezuitskom teologickom inštitúte v Banskej Bystrici. Počas barbarskej noci 13.-14.4. 1950 ho síce neinternovali, lebo sa liečil mimo kláštora, ale v roku 1956 ho odsúdili a zatvorili so spolubratmi pre organizovanie tajnej výchovy mládeže. Od roku 1960 bol i v civilnom zamestnaní, no s podlomeným zdravím. Písal divadelné hry a dramatické biografie svätých. Napísal životopisy sv. Tomáša Morusa a Život sv. Ignáca z Loyoly. Veľa prekladal.

Rudolf Košík SDB – nar. 15.9.1912 – zomrel 13.7.1995 , salezián. Vysvätený za kňaza 5.7.1942 v Turíne. Pôsobil ako kaplán v Šaštíne – Strážoch, od roku 1946 katechéta v Žiline a od roku 1947 direktor Saleziánskeho ústavu v Topoľčanoch. Od roku 1950 mimo pastorácie na nútených prácach v Čechách, potom v ZDA Partizánske ako robotník a v Zdroji ako skladník. Od roku 1972 na dôchodku, doopatroval rodičov a od roku 1979 bol v Charitnom domove v Pezinku, kde i zomrel.

Vendelín Košík – nar. 19.10.1913 – zomrel 10.10.1977, vysvätený v Prahe 20.6.1937. Ako kaplán pôsobil v Skačanoch, Turzovke a Žiline. V roku 1940 bol profesorom náboženstva na stredných školách a od roku 1942 profesorom na štátnom gymnáziu v Žiline. Ďalšie účinkovanie bolo vo farnosti v Trenčíne a v Krásne nad Nitrou. Nespravodlivo odsúdený, odišiel do výroby. Neskoršie pôsobil vo farnosti Sučany a nakoniec vo Veľkých Chlievanoch. Tu i zomrel.

Anton Michalík – nar. 9.5.1913 – zomrel 9.2.1989, vysvätený za kňaza 20.6.1937 v Prahe. Ako kaplán pôsobil v Štiavniku, v Novákoch, ako správca fary v Slatine nad Bebravou, Novej Vsi, v Divíne do roku 1945, potom v Porube a Hornej Marikovej. Od roku 1950 odsúdený a väznený, potom mimo pastorácie ako robotník. Od roku 1958 správcom fary v Hornej Marikovej a od roku 1961 do 1988 v Prečíne. S podlomeným zdravím prišiel do Chynorian a na jeseň toho roku odišiel do Beckova, kde zanedlho zomrel.

Pavel Kováčik – nar. 13.4.1913 – zomrel 3.2.1983, vysvätený za kňaza v Trnave 29.6.1939. Ako kaplán pôsobil na farách v Krušovciach, Čachticiach, v Šulekove, ako správca fary od roku 1951 vo Veľkých Čaníkovciach, od roku 1960 v Banskej Hodruši a od roku 1970 v Sebechleboch ako okresný dekan a asesor. Tu i zomrel.

Valentín Hatala – nar. 10.1.1913 – zomrel 2.11.1987. Vysvätený za kňaza 5.2.1939 v Banskej Bystrici, ako kaplán pôsobil v Detvianskej Huti, v Čiernom Balogu a v Dobroči, ako farár v Babinej, ako dekan v Dobrej Nive, v Turčianskom Ďuri a Mošovciach. Po 49 rokoch kňazskej služby odišiel do Charitného domova v Slovenskej Ľupči, potom do Pezinka, kde zomrel.

freska11Štefan Magdolen – nar. 5.9.1925 – zomrel 3.8.1997. Za kňaza vysvätený 16.4.1950 v Nitre. Zo zdravotných dôvodov vypomáhal ako kaplán v rodných Chynoranoch v rokoch 1950 – 1968. Od roku 1968 odišiel pracovať do SSV ako knihovník, korektor, technický redaktor a samostatný redaktor. V rokoch 1970 – 1971 posgraduálne študoval na Katedre knihovedy a vedeckých informácií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1993 magister teológie. Zostavoval kalendáre, prispieval do Katolíckych novín, zostavil alebo recenzoval viaceré malé knižočky modlitieb a deviatnikov. Dosiahol titul dekan – asesor. Zomrel v Trnave uprostred práce.

Bohdan Galvánek – nar. 4.3.1947 – zomrel 15.6.1973. Vysvätený za kňaza 19.6. 1971 v Bratislave. Ako kaplán nastúpil do Veľkého Rovného a od 11.11.1971 odišiel do Rajca nad Rajčiankou. Jeho nádejne sa rozvíjajúca práca na duchovnom poli skončila predčasne a nečakane. Pri havárii tragicky zahynul so svojím priateľom Ing. Jánom Smieškom v Rajci.

Tretia časť – žijúci kňazi.

Ľudovít Jankeje SVD – nar. 14.12.1924, tajne vysvätený 3.9.1969 v Rottenbergu ( Nemecko), do pastorácie sa však dostal až v roku 1986. Od roku 1990 bol šéfredaktorom obnoveného vydávania mesačníka Hlasy z domova a misií. Zastupoval podľa potreby na farách duchovných otcov – správcov farnosti. V súčasnosti žije v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre.

Anton Bezák SVD – nar. 16.10.1926. Po absolvovaní teologického štúdia a predpísaných záverečných skúšok bol tajne vysvätený 9.9.1977 vo Varšave arcibiskupom Eugenom Domrovským, v pastorácii od roku 1990. Pôsobil ako duchovný v Domove sestier Kongregácie Dcér najsvätejšieho Spasiteľa v Smoleniciach. V súčasnosti žije v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre.

Stanislav Kmotorka SDB – nar. 28.4.1929, vysokoškolský pedagóg, hudobný skladateľ. V roku 1950 tajne odišiel do Talianska, vyštudoval filozofiu v Turíne a teológiu v Bollengu na Teologickom ústave Pápežskej saleziánskej univerzity, kde bol aj 1.7.1956 vysvätený za kňaza. Po vysviacke natrvalo zakotvil vo Florencii, kde popri vyučovaní vyštudoval aj hudobné vedy – odborný dirigent, orchestrálny dirigent a kompozíciu. Vyučuje ako riadny profesor na konzervatóriu L. Cherubini vo Florencii, pričom stále vypomáha v saleziánskej farnosti. Skomponoval veľa skladieb v slovenčine – vyšli v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, mnohé sa šírili iba v kopírovaných rozmnoženinách, najviac však vyšlo v taliančine.

ThLic. Jozef Šuppa SJ – nar. 5.9.1951, teológ, spisovateľ, prekladateľ. Po úspešnom ukončení štúdia na CMBF v Bratislave bol tu aj vysvätený za kňaza 9.6.1975. Pôsobil vo viacerých farnostiach ako kaplán : Nitra – Horné Mesto, Čadca, Trenčianska Teplá, Veľké Rovné – od roku 1983 ako správca farnosti. V roku 1982 zložil reholné sľuby Spoločnosti Ježišovej a tajne podľa požiadaviek rehole si doplnil filozofické a teologické vzdelanie na Teologickom inštitúte v Trnave v rokoch 1983 – 1987. V roku 1990 sa stal kaplánom v Nitre – Dolnom Meste a zároveň špirituálom znovuotvoreného Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, od roku 1994 magistrom novicov SJ v Trnave. V rokoch 1995 – 2002 účinkoval ako rektor rezidencie noviciátu jezuitov v Ružomberku a v rokoch 2002 – 2008 ako direktor Exercičného domu sv. Ignáca z Loyoly v Prešove. Od 1.10. 2008 pôsobí v Bratislave ako zodpovedný redaktor Posla. Získal Licenciát teológie, prednášal na Teologickom inštitúte v Nitre, Teologickom inštitúte v Bratislave a na Pedagogickej fakulte v Trnave. Pracoval v redakčnej rade vydavateľstva Dobrá kniha. Je autorom viacerých kníh, preložil niekoľko diel z poľštiny.

Jozef Marko – nar. 8.3.1975 – Po ukončení Bohosloveckého seminára sv. Gorazda v Nitre bol vysvätený 19.8.1999 v Trenčíne otcom kardinálom J.Ch. Korcom. Ako kaplán pôsobil v Žiline, Orechovom, po absolvovaní základnej vojenskej služby ako kaplán v Považskej Bystrici a v Novákoch. V súčasnosti už šiesty rok pôsobí ako správca farnosti v Kostolnej Vsi.

Pavol Kobliha SVD – nar. 8.3.1974 Bílovec – Morava. Rodina sa prisťahovala pred niekoľkými rokmi do Chynorian. Po absolvovaní bohosloveckých štúdií bol za kňaza vysvätený 5.6.1999 v Nitre- Kalvárii otcom kardinálom J. CH. Korcom. Po jednoročnom štúdiu v Írsku odišiel na misie do Afriky v štáte Keňa, kde pôsobil v hlavnom meste Nairobi. V súčasnosti pracuje v Misijnom dome Matky Božej v Nitre – Kalvárii ako duchovný správca Krajskej nemocnice.

Ján Skurčák – nar. 9.4.1979. Po ukončení teologického štúdia v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre bol 21.6.2003 vysvätený za kňaza v kostole sv. Ondreja v Krásnej nad Kysucou. Ako kaplán účinkoval v Žiline, v súčasnosti ako kaplán pôsobí vo farnosti Nováky.

článok prevzatý z Chynorianskych novín č.: 53. - November 2008
PRIPRAVILI: Eva Kecerová, Miro Kováčik, Marián Gajdoš, Ján Šuppa, Jozef Kákoš, Ľudovit Košík, Ing. Štefan Bujalka