11. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

Sobota    –  NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Poriadok a úmysly sv. omší od 19.6.2017 do 25.6.2017

Pondelok – 07:00 za  † Katarínu a Jozefa Bezákových 
            a ich rodičov č. 255
Utorok   – 18:00 za  † Helenu a Alfonza Hoosových č. 631
Streda   – 07:00 za  † Jozefa Nedasa, pohrebná
Štvrtok  – 07:00 za  † Michala Magdolena, Valériu, syna 
            Milana a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za  † Teréziu Fazekašovú, 5. výročie, 
            súrodencov a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Máriu Beniakovú, 4. výročie
     – 16:00 za  zdravie a Božie požehnanie 
           pre 75. ročných jubilantov
Nedeľa   – 08:00 za † rodičov Dušových, Bezákových,
           Borchových, Ľubomíra, Ladislava a Slávku
     – 10:00 za  farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V priebehu budúceho týždňa sa zúčastním na teologickom kurze
v Nitre,  preto  v stredu a vo štvrtok bude svätá omša ráno.

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po svätom
prijímaní bude odprosujúca pobožnosť a veriaci, ktorý sa zúčastní
na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať
za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V piatok po svätej omši sa budú v kancelárii farského úradu
úmysly svätých omší na mesiace júl, august a september.

Budúca   nedeľa   je  12. nedeľa v cezročnom období

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka
NA DOBROČINNÉ DIELA SVÄTÉHO OTCA.

Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.