MODLITBA ZA FARSKÉ MISIE

Pane, už vtedy, keď si posielal svojich učeníkov do celého sveta hlásať Evanjelium,
myslel si na nás – na našu farnosť. Myslel si na každé srdce hladné po Tebe,
túžiace zakúsiť Tvoj dotyk a zachytiť Tvoj hlas.

Ďakujeme Ti za pátrov misionárov, ktorých k nám posielaš, aby sme pre ich slovo svedectva mohli uveriť, že Ty si živý. Naplň ich Tvojím Duchom, aby Evanjelium, ktoré nám prinesú, nebolo len ľudskou rečou. Použi ich ústa, aby ich slová prinášali milosť tým, ktorí ich budú počúvať.

Priprav, Pane, aj naše srdcia ako pôdu na siatie Tvojho Slova. Daj nám odvahu zanechať všetko, čo nám bráni nasledovať Ťa. Daj, aby sme nikdy neprestali túžiť stále viac Ťa spoznávať a prežívať život s Tebou – stále novým a mladým Bohom. Otvor pre dar viery a obrátenia aj srdcia bratov a sestier, ktorí sú zranení a sklamaní, lebo Ťa nestretli v nás a náš život nebol pre nich dostatočným dôkazom o Tvojej láske. Priveď k sebe stratených a hľadajúcich a daj nám všetkým prežiť počas farských misií čas Tvojej milosti. Neprestaň klopať na naše srdcia a uchádzať sa o našu lásku. Daj, aby sme Ti spolu s našim duchovným otcom otvorili a Ty si mohol vstúpiť do našich životov novým, pre každého jedinečným spôsobom. Amen

Spoločné modlitby veriacich pri svätej omši

Oslavná pieseň – Glória

Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Chválime ťa, velebíme ťa,
klaniame sa ti, oslavujeme ťa,
vzdávame ti vďaky,
lebo veľká je sláva tvoja,
Pane Bože, Kráľ nebeský,
Boh Otec všemohúci.
Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn,
Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca:
Ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.
Ty snímaš hriechy sveta,
prijmi našu úpenlivú prosbu.
Ty sedíš po pravici Otca,
zmiluj sa nad nami.
Veď len ty si Svätý,
len ty si Pán,
len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste,
s Duchom Svätým v sláve Boha Otca,
Amen.

Prefácia

K: Pán s vami.
Ľ: I s duchom tvojím.
K: Hore srdcia.
Ľ: Máme ich u Pána.
K: Vzdávajne vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
Ľ: Je to dôstojné a správne.

————————

Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov.
Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Hosanna na výsostiach!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosanna na výsostiach!

Po pozdvihovaní

Prvá formula:

K: Hľa tajomstvo viery.
Ľ: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve.

Druhá formula:

K: Vyznajme tajomstvo viery.
Ľ: Pane, keď jeme tento chlieb
a pijeme z tohto kalicha,
zvestujeme tvoju smrť,
kým neprídeš v sláve.

Tretia formula:

K: Veľké je tajomstvo viery.
Ľ: Spasiteľ sveta, zachráň nás
veď ty si nás vykúpil
svojim krížom a zmŕtvychvstaním.

Modlitba za rodinu

Nebeský Otče,
ty si nám dal Svätú rodinu,
ako žiarivý vzor.
Láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali
vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach
a tak dosiahli večnú blaženosť
v tvojom nebeskom domove.
O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista
v jednote s Duchom Svätým.
Amen

Modlitba za kňaza vo farnosti

Pane Ježišu,
ďakujeme Ti, že máme medzi sebou kňaza,
Tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev.

Prosíme Ťa,
daj mu vernosť a vytrvalosť v tejto svätej službe
a nám daj živú vieru, aby sme v ňom videli Tvojho posla
a správcu Božích tajomstiev.

Urobil si ho naším vodcom a duchovným otcom,
daj mu ducha múdrosti a rady,
daj mu úprimnosť otcovskej lásky
a nám dar úcty a oddanosti,
aby sme s vierou počúvali jeho slová
a s radosťou sa zhromažďovali okolo tvojho oltára,
na ktorom on koná sväté tajomstvá.

Daj nám i jemu trpezlivosť a vzájomné porozumenie.
Daj mu zdravie a silu pre jeho zodpovednú službu.
Naplň ho duchom horlivosti a svätosti,
aby bol našim dobrým pastierom
a aby nás priviedol do neba.
Amen.

Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi

Sv. Michal Archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
Amen.