KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 35.  MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE.

 Liturgický kalendár

 

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

UTOROK   VEĽKÉHO TÝŽDŇA    

STREDA   VEĽKÉHO TÝŽDŇA             

ŠTVRTOK VEĽKÉHO TÝŽDŇAZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI  PÁNA

BIELA SOBOTA


Úmysly súkromných svätých omší
(bez účasti veriacich) od 6.4.2020 do 12.4.2020

 

Pondelok – za † Viliama Chrenku, 25. výročie, sestru
        Máriu a rodičov
Utorok   – za † Máriu Kostkovú, 1. výročie
Streda   – za † Bernarda Bezáka, zádušná
Štvrtok – 18:00 za † Štefana Bezáka, nedožitých 100 rokov
           a manželku Máriu č. 230
Piatok   – 15:00      Obrady Veľkého piatku
Sobota   – 18:00 za   farníkov
Nedeľa   – 10:00 za † Jozefa, Martu, dcéru Annu 
           a Štefana Markových

Milí veriaci, časy bohoslužieb uvádzam preto, aby sme sa mohli
vzájomne duchovne spojiť a takto prežívať nesmierne tajomstvá veľkonočného obdobia, v ktorom Kristus uskutočnil dielo ľudského
vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha. Svojou smrťou zničil našu
smrť a svojim zmŕtvychvstaním obnovil nám život.

Vo štvrtok sa končí  pôstne obdobie – a večernou svätou omšou
vo Štvrtok Pánovej večere začína Veľkonočné trojdnie Pánovho
umučenia
. Za  zvyčajných  podmienok možno získať úplné odpustky.

Na Veľký piatok je prísny pôst a  zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu bude slávnostná Veľkonočná vigília
bez účasti veriacich.

Budúca nedeľa  je
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.

 

 

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

Kvetná nedeľa

Drahí bratia a sestry,
týždeň pred Veľkou nocou, ktorý práve začíname, sa nazýva Veľkým týždňom. Veľkým preto, lebo v ňom slávime nesmierne tajomstvo nášho vykúpenia. Celý je zasvätený spomienke na utrpenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista.
Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, teda dnes, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení.
Dnes si pripomíname  Pánov vstup do Jeruzalema ako udalosť, ktorú opisujú všetci štyria evanjelisti. My, veriaci, už odpradávna slávime túto udalosť, pričom napodobňujeme zvolania a gestá hebrejských detí, ktoré vyšli v ústrety Pánovi
a nadšene volali: „Hosanna!“ Vítame teda Krista – Mesiáša ako nášho Kráľa.
Vo svätej omši sa prednášajú pašie – časť evanjelia, v ktorom sa opisuje Pánovo umučenie. Aj tu vidíme Krista, Kráľa mučeníkov, ktorého Duch Svätý pomazal olejom veleby za večného kňaza a kráľa všetkých svetov, ako vstupuje dnes
do Jeruzalema, aby na oltári kríža obetoval seba samého a aby ako kráľ
na kríži pritiahol k sebe všetkých. „Uponížil sa, stal sa poslušným až
na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil
a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno“, aby on odovzdal Otcovi „kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja“.
Najstaršiu zachovanú zmienku o procesii na Kvetnú nedeľu máme
z konca 4. storočia v diele „Púť Silvie Etérie“. V ňom sa opisuje, ako sa kresťania popoludní zhromaždili na Olivovej hore, kde sa spievali hymny, antifóny, čítali sa čítania a prednášali modlitby. Ozdobený nezahalený kríž, predstavuje Krista ako večného Kráľa. Palmové ratolesti, u nás bahniatka, sú symbolom Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou a zároveň sú znakom čnostného života. Keď ich kňaz pokropí svätenou vodou, stanú sa sväteninami, ktoré nám na orodovanie Cirkvi sprostredkujú mnohé milosti, najmä ochranu tela a duše, hojnosť Božieho požehnania a odvrátenie všetkých protivenstiev. Odložme si ich preto doma
na dôstojné miesto.
Nech nás teda tento dnešný deň pobáda k tomu, aby sme aj svojím životom
išli v ústrety tomu, ktorý nás vyslobodil z hriechu a ktorý nás očakáva
vo večnom kráľovstve. Nech nám pripomína, že tak ako Kristus trpel pred dvetisíc rokmi, trpí aj dnes. A ako ho teraz oslavujú naše srdcia a ústa, tak nech ho velebia aj naše skutky.

 

Príhovor k veriacim

Milí veriaci,

         prežívame mimoriadne náročné obdobie, kedy sa s určitou
neistotou a obavami dívame do budúcna na nasledujúce dni,
týždne a možno aj mesiace. Určite sa zhodneme na tom, že
v takejto, alebo aspoň podobnej situácii, akú prežívame teraz,
sme ešte nikdy neboli. Preto mi dovoľte, vysloviť slová povzbudenia:
dbajte, prosím,  na osobné bezpečie i bezpečie iných.
Rešpektujte nariadenia príslušných kompetentných úradov,
pretože si treba uvedomiť, že všetky obmedzenia, ktoré boli prijaté,
sú opodstatnené. Teraz je tá chvíľa
a príležitosť zastaviť sa, premýšľať, modliť sa, prinášať dobrovoľné obety a múdro,
disciplinovane a s nádejou žiť život opravdivých kresťanov.

Náuka Cirkvi hovorí o rodine, ako o domácej Cirkvi.
A tu sa otvára priestor, aby ste v svojich domácnostiach prežívali
to, čo nemôžeme spoločne prežívať na úrovni farskej rodiny.
Chcem Vás povzbudiť, aby ste si v každej  rodine vytvorili priestor
na spoločné sledovanie televíznych  prenosov  svätých omší spojených s duchovným svätým prijímaním,  spoločnú modlitbu
krížovej cesty, ktorá neodmysliteľne patrí k prežívaniu
pôstneho obdobia.
Práve teraz je čas kajúcnosti, pokory a zmierenia.
Zmierenie nie je len podanie rúk, ale je to zároveň aj prosba
k Bohu, aby sme ho boli schopní prijať do svojho srdca.

V súvislosti s prežívaním Roka Božieho slova, spoločne so svojimi najbližšími čítajme Sväté písmo, modlime sa posvätný ruženec
a pod. A tak všetko to, čo teraz neprežívame spolu,  môže byť
nahradené  osobným, bližším a úprimnejším vzťahom k Bohu.

V mojich modlitbách denne myslím na vás, na našu farnosť,
na náš národ, ale i na celý svet. Rovnako prosím i Vás,
aby ste sa na tieto úmysly denne modlili.

Nezabúdajme byť vnímaví zvlášť na osamotených ľudí, ktorí
žijú v našej blízkosti. Majme pre nich nielen povzbudivé slová
nádeje, ale ponúknime im aj potrebnú pomoc  alebo službu,
napríklad  nákup potravín, liekov a podobne.

A samozrejme v modlitbách prosme milosrdného Boha
za odvrátenie tejto nákazy, ako aj za tých, ktorí sú ňou
zasiahnutí a zvlášť za celý zdravotnícky personál, ktorý
je v prvej línií boja s koronavírusom.

Ak niekto potrebuje prijať sviatosť zmierenia, som tu
k dispozícii pre Vás a túto sviatosť Vám pri dodržaní
všetkých hygienických predpisov rád vyslúžim.
Náš chrám je denne otvorený pre osobnú modlitbu
a každý deň slúžim súkromnú svätú omšu na úmysel,
ktorý ste si zapísali do intenčnej knihy.

Pri denných súkromných sv. omšiach Vás všetkých
zahŕňam
do modlitieb a žehnám Vám.                               

S úctou      Ján Šimko, farár

Dôležitý oznam

Farský úrad v Chynoranoch oznamuje, že na základe stanoviska Konferencie biskupov Slovenska s platnosťou od 10. 3. do 31. 3. 2020 sa v našom kostole nebudú sláviť verejné sväté omše a iné verejné bohoslužby.

Oznam pre členov RUŽENCOVÉHO BRATSTVA:

Oznam pre členov RUŽENCOVÉHO BRATSTVA:

 

Mesačná výmena ružencových tajomstiev  formou kartičiek
medzi členmi jednotlivých ruží v našej farnosti sa v tomto
období pozastavuje.
Prosíme o modlitby posvätného ruženca individuálne
bez kartičiek.

Opätovná výmena Vám bude včas oznámená.