Podpora farnosti

Bratia a sestry,  milí farníci,

Vzhľadom k tomu, že dňom 1. januára  2021 vstúpili do platnosti protipandemické  opatrenia vlády SR, ktoré sa priamo dotkli
verejného slávenia bohoslužieb i akýchkoľvek podujatí v kostoloch,
aj naša farnosť prichádza o všetky milodary pre bežné fungovanie
farnosti prostredníctvom zvončekov, farských zbierok, či iných
milodarov. Pritom je samozrejmé, že farnosť musí aj naďalej
uhrádzať všetky dodávateľské faktúry i svoje záväzky.

Je potešiteľné, že Vám nie sú ľahostajné aj ekonomické záležitosti
farského spoločenstva  a viacerí ste sa informovali, ako by ste
mohli prispieť na diaľku milodarom pre potreby farnosti.

Preto Vám dávam k dispozícii číslo účtu sa s dôverou na Vás
obraciam
s možnosťou podporiť našu farnosť aj prostredníctvom poukázania milodaru v ľubovoľnej výške na bankový
účet našej farnosti:

IBAN: SK22 0900 0000 0002 6222 3490.

Svoj milodar môžete odovzdať aj osobne členom ekonomickej
farskej rady pani Antónii Košíkovej alebo Ing. Terézii Grežďovej,
ktoré Vám vydajú doklad o darovanej čiastke.
Tieto finančné prostriedky budú následne vložené
na účet farnosti v banke.

Všetkým, ktorí sa rozhodnú, že chcú podporiť našu
farnosť v čase pandémie srdečne ďakujem
a vyprosujem veľa Božích milostí.

Za Vašu štedrosť Vám vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

V modlitbách za Vás ostáva a žehná
Ján ŠIMKO – farár

 

 

 

3. Veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria  

Streda    –  Féria

Štvrtok   –  Féria

Piatok    –  Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Sobota    –  Sv. Juraja, mučeníka

Poriadok a úmysly svätých omší od 19.4.2021 do 25.4.2021

Pondelok  7:00 za † Vladimíra Neubauera, mesačná
Utorok   18:00 za † starých rodičov Bezákových, Bujalkových 
        a † Antona a Rozáliu Bujalkových
Streda    6:45 za † Eleonóru Galvánkovú, 1. výročie
Štvrtok  18:00 za † otca Jozefa, † manžela Jozefa 
        a † brata Jozefa
Piatok  18:00 za † Petra, Jána a † v rodine Káčerovej
Sobota   18:00 za † rodičov Annu a Jána Košíkových 
        a † brata Jozefa
Nedeľa    8:00 za    farníkov

         10:00 za † Milana, Emíliu a Petra Gajdošových

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou
.

Začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania.
Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní
na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania,
môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Budúca   nedeľa   je

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera.

Konajú sa osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania

Po svätých omšiach bude zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

V Diecéznej svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika
v Skalke nad Váhom sa 24. apríla 2021 o 11.00 hod.
uskutoční slávnostná konsekrácia doterajšieho farára
a dekana v Skalke nad Váhom Mons. Petra Beňa
na nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy.

Biskupskú vysviacku bude môcť široká verejnosť
sledovať v priamom televíznom prenose TV LUX
a rozhlasovom prenose Rádia Lumen.

„Štyridsať dní….“ – Pôstna výzva

Drahí bratia a sestry, vstupujeme do milostivého pôstneho obdobia. Štyridsať dní, ktoré budeme prežívať, nemôžu byť chápané len v matematickom zmysle. Táto časť liturgického roka má výraznú aktuálnosť, ako o tom svedčí aj Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021, ktoré má ústrednú myšlienku: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18). Tu nás najvyšší pastier Cirkvi povzbudzuje: „V tomto čase obrátenia si obnovujeme našu vieru, čerpáme „živú vodu“ nádeje a s otvoreným srdcom prijímame Božiu lásku, ktorá nás premieňa na bratov a sestry v Kristovi.“

V súčasnej koronavírusovej pandémii, kedy okrem hospodárskych škôd, sociálnych napätí a psychického vyčerpania sú ohrozované najmä naše životy, ba už sme aj mnohých blízkych stratili, sa pýtame Pána Boha, ako to možno zastaviť? Čo urobiť, kedy táto ťažká skúška pominie, a vôbec prečo sme jej vystavení? Ako veriaci hľadáme odpoveď aj z pohľadu Svätého písma. Tam sa nám pripomína príbeh proroka Jonáša, ktorý bol poslaný do mesta Ninive, aby ľudí v ňom žijúcich napomenul k odvráteniu sa od hriechov, lebo ich zloba vystúpila pred Pána. Jonáš sa zdráhal, ale nakoniec chodil po uliciach mesta a volal: „Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené!“ (Jon 3, 4). Mužovia Ninive, vrátane kráľa, uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho po najmenších. A „Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, a Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť“ (Jon 3, 10).

My prosíme o zastavenie ochorenia, ale nerobíme pokánie za svoje hriechy i hriechy našej spoločnosti. Na jednej strane bojujeme o život a na druhej zbavujeme života bezbranných. Na jednej strane prosíme Pána Boha o záchranu, ale na druhej sa hrubo staviame proti Božím zákonom, ktoré ak by sme rešpektovali, nás jedine môžu zachrániť, najmä pre večnosť. To prorocké zvolanie: „Ešte štyridsať dní…“ nech sa stane pre nás mementom, výzvou k duchovnému zápasu i osobnému pokániu. Máme pred sebou štyridsaťdenný pôst, zapojme sa do duchovného boja, oblečme sa do „vrecoviny“ – teda odriekajme sa aj príjemností, žime striedmo a striezlivo. Buďme osobne konkrétni! Všetci sme hriešni, starí i mladí, deti i dospelí, jedni viac iní menej. Vyberme si na mieru denný úkon kajúcnosti: jedlo, alkohol, cigareta, káva, televízia, mobil, internet, nákupy… Nežime len pre seba a svoje pohodlie, obetujme sa pre druhých, nezabúdajme na opustených, chorých… Viac sa modlime. Môžeme pokračovať v modlitbovej iniciatíve, napr. desiatkom svätého ruženca o ôsmej večer – celá rodina.

Sv. Gregor Naziánsky nás povzbudzuje: „Obetujme každý deň samých seba a všetku svoju činnosť. Svojím utrpením napodobňujeme jeho utrpenie, krvou uctievajme jeho krv, ochotne vystupujme na kríž. Ak sme ako Šimon z Cyrény, vezmime kríž a poďme za ním. Keď s ním budeme ukrižovaní ako zločinec, uznajme Boha ako statočný človek; a ako bol aj on pre nás a naše hriechy pripočítaný k zločincom, my sa staňme kvôli nemu spravodlivými. Klaňajme sa tomu, ktorý bol pre nás zavesený; a ak sami visíme, aj z toho zla získajme nejaký osoh… Ak sme ako Jozef z Arimatey, pýtajme si telo od toho, ktorý ho pribil na kríž a privlastnime si zmiernu obetu za svet. Ak sme ako Nikodém, ten nočný ctiteľ, pomažme ho masťami na pohreb. Ak sme ako jedna či druhá Mária, Salome alebo Jana, prelievajme zavčas rána slzy a usilujme sa ako prví vidieť odvalený kameň, možno aj anjelov, ba aj samého Ježiša.“

Láska k Bohu vie byť vynaliezavá, nepremárnime štyridsať dní, nech nás to niečo stojí, buďme veľkorysí, obetujme sa aj za tých, ktorí týmito hodnotami pohŕdajú. Sme Božie deti, Pán nás neopustí, daroval nám Matku, ktorá nás rovnako vyzýva na pokánie, aby sme boli hodní obety Božieho Syna, ktorý za nás vylial svoju krv.

„Ešte štyridsať dní…“ praktizujme a rozšírme čo najviac túto výzvu, nech sa zjaví Božia sláva na nás!

Viliam Judák
nitriansky biskup

Peter Beňo
vyvolený pomocný biskup

Peter Brodek
generálny vikár

V Nitre, na Popolcovú stredu 17. februára 2021

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808
z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu
a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky
77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, bude v našom
kostole

od 1. januára 2021 až do ODVOLANIA
pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.