Záverečná syntéza synodálneho procesu.

Synodálne stretnutia dopomohli k hlbšiemu zamysleniu sa a našej reflexii, ako sa správame a vnímame ľudí vo farnosti. Vďaka synode sme sa učili aktívne počúvať jeden druhého a niektoré otázky a témy nás povzbudili k ďalšiemu štúdiu a vzdelávaní sa vo viere (najmä témy o evanjelizácii a ekumenizme). Synoda vzbudila nádej na pokračovanie v stretávaní, utvorení živého spoločenstva, ktoré môže byť prostriedkom pre rast vo viere a láske k Bohu a blížnym. Ďalej si myslíme, že je potrebné oživiť už fungujúce spoločenstvá, aby sa stretávali pravidelne. Tiež je dôležité sa snažiť o zlepšenie komunikácie s autoritami, viac sa za ne modliť, aby sme im takto pomáhali v službe.
Veríme, že v nás Duch Svätý môže vzbudiť ešte nové túžby a ukázať ďalšie potreby farnosti, ktoré možno zatiaľ nevidíme. Preto musíme byť pozorní a načúvať, čo nám chce povedať, aby sme urobili.

Téma:
Formovanie v SYNODALITE

Drahí bratia kňazi, drahí bratia a sestry, v predchádzajúcom období sme sa spolu zamýšľali nad jednotlivými okruhmi synodálnej cesty. Aj keď bola situácia veľmi komplikovaná a osobné stretnutia boli veľmi obmedzené, predsa sa nádejam, že tieto stretnutia, hoci v rôznej forme, boli obohacujúce a že napomohli konkrétnemu pohľadu na život vo Vašej farnosti, či spoločenstve. Spoločne sme hľadali, ako náš nábožensky život môže skvalitniť a premietnuť našu vieru do konkrétneho života. Pokračovať v čítaní: Téma:
Formovanie v SYNODALITE

Téma:
Rozlišovanie a rozhodovanie

VI. stretnutie


(Sk 15, 6 – 11)

Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. A keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im: „Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám; a neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my?! A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto, ako oni.“ Pokračovať v čítaní: Téma:
Rozlišovanie a rozhodovanie

Téma: Autorita a spoluúčasť

V. stretnutie


(Mt 5, 43-46)

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.« Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať?“ Pokračovať v čítaní: Téma: Autorita a spoluúčasť

Téma: Ekumenizmus

V. stretnutie


(Jn 17, 20 – 24)

“No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.” Pokračovať v čítaní: Téma: Ekumenizmus

Téma:
Dialóg v Cirkvi a spoločnosti

III. stretnutie


Úryvok zo Sv. Písma: (Gn 1, 26-28)

Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Pokračovať v čítaní: Téma:
Dialóg v Cirkvi a spoločnosti

Téma:
Zdieľanie zodpovednosti
za našu misiu

III. stretnutie


Úryvok zo Sv. Písma: Lk 4, 16 – 21

Ježiš prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Pokračovať v čítaní: Téma:
Zdieľanie zodpovednosti
za našu misiu

Téma: Slávenie

II. stretnutie


Mt 22,1 -14

Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: “Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!” Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Pokračovať v čítaní: Téma: Slávenie