Téma:
Rozlišovanie a rozhodovanie

VI. stretnutie


(Sk 15, 6 – 11)

Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. A keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im: „Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám; a neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my?! A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto, ako oni.“

Zamyslenie

Rozlišovanie na jeruzalemskom sneme viedlo k rozhodnutiu, že pohanokresťania nemusia zachovávať židovské rituálne predpisy. Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko, keďže nastala v spoločenstve veľká hádka. Vtedy prehovoril Peter ako ten, ktorý má kľúče od nebeského kráľovstva (por. Mt 16, 19). Peter si uvedomuje svoju moc, podobne ako Pavol, ktorý pre vyriešenie celej záležitosti prišiel do Jeruzalema. Primát Petra je jasne zdôraznený. On hovorí: „Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás“ (Sk 15, 7). V spoločenstve cirkvi sme si všetci rovní, máme rovnakú dôstojnosť pred Bohom, ale každý má inú zodpovednosť a kompetenciu, ktoré treba rešpektovať. Ak to tak nie je, vznikne anarchia, nakoľko cirkev nie je nejaké občianske združenie, alebo politická strana, kde sa hlasovaním prijímajú uznesenia.
Rozlišovanie a rozhodovanie v spoločenstve cirkvi pri riešení rôznych pastoračných výziev sa uskutočňuje v adorácii, modlitbe a v kontakte s Božím slovom, ako nám to pripomína pápež František (homília pri otvorení synody). V tomto zmysle je možné rozlišovanie považovať za jeden z elementárnych prvkov procesu synodality, pretože spoločné rozlišovanie vo vlastnom slova zmysle neznamená dospieť k rozhodnutiu tak, že sa dajú dokopy individuálne rozlišovania. Spoločenstvo v modlitbe a v načúvaní Božieho slova, samo seba rozpozná ako živý organizmus, kde osoby, ktoré ho tvoria pri zachovaní jednotlivých kompetencií a služieb v cirkvi, vytvárajú spoločenstvo sŕdc tak, že Duch Svätý môže pôsobiť a usmerňovať rozhodnutia podľa Božej vôle, „lebo Duch Svätý a my sme usúdili… (Sk 15, 28), pričom poznávacím princípom je láska. Ak spoločenstvo skutočne žije v láske, nielen o nej uvažuje, nachádza sa v privilegovanom stave vzhľadom k poznaniu duchovných skutočností a správneho rozlišovania a riešenia vzniknutých problémov a výziev.

Pomocné otázky pre diskusiu

V synodálnom štýle prijímame rozhodnutia prostredníctvom rozlišovania toho, čo Duch Svätý hovorí prostredníctvom celého nášho spoločenstva.

– Aké metódy a postupy používame pri rozhodovaní?

– Ako ich možno zlepšiť?

– Ako podporujeme spoluúčasť na rozhodovaní v rámci hierarchických štruktúr?

– Pomáhajú nám naše metódy rozhodovania počúvať celý Boží ľud?

– Aký je vzťah medzi konzultáciou a rozhodovaním a ako ich uplatňujeme v praxi?

– Aké nástroje a postupy používame na podporu transparentnosti a zodpovednosti?

– Ako môžeme rásť v spoločnom duchovnom rozlišovaní?