Modlitby k svätej Rite z Cascie – patrónke nemožných vecí

Modlitba v trápení
Svätá Rita, oroduj za mňa, lebo som v kríze smútku a únavy; trpím úzkosťou choroby, trápim sa pre nedostatok odvahy; nedôverujem Božej dobrote; neviem sa zmieriť s cestou kríža; nedávam svoje utrpenie do vykupiteľského prúdu spoločenstva svätých a mystického tela Ježiša Krista; neponúkam svojej rodine zdroje tvojej nežnosti; nežijem lásku odpustenia; nezmierujem ľudí; neprežívam blaženosť plnej kresťanskej vernosti; nelietam na krídlach modlitby; nestávam sa vínom radosti a často nenachádzam správne slová chvály a vďaky voči iným. Svätá Rita, oroduj za mňa, aby som mal dostatok lásky k Bohu a blížnym; aby som mal dostatok nádeje a videl ďaleko, až k nebesiam blaženej večnosti. Svätá Rita, nech ti Pán umožní poznať všetky moje potreby a každú moju túžby ; nech mi Pán dopraje milosť žiť pod tvojou ochranou a cítiť účinnosť tvojho príhovoru.
Amen.

Modlitba k sv. Rite
Ó, najsúcitnejšia svätá Rita, pomocnica úbohých, nikdy nebolo počuť, že by nebol vypočutý ten, kto sa obrátil na Teba s pravou vierou vo svojom súžení. Ó, budem teda ja ten nešťastný, nehodný Tvojho pohľadu, ja sám nešťastný, Tebou neuspokojený? Ó, nie svätá Rita! … Ty vieš, čo je trpieť a moje utrpenie je veľké… Úzkosť sa valí na mňa z každej strany; žiaľ mi udúša srdce. Tieseň mi strpčuje dni, každý náznak ľudskej útechy sa odo mňa vzďaľuje. Aká iná nádej mi zostane po Pánu Bohu a Panne Márii, ak nie Ty, ó dobrotivá potešiteľka utrápených? Spomeň si teda na mňa! Vypros mi od Pána odovzdanie sa do jeho vôle, úľavu v mojom zármutku, oslobodenie od každého zla a zvláštnu milosť……………., o ktorú Ťa žiadam.
Amen.
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu.

MODLITBA ZA FARSKÉ MISIE

Pane, už vtedy, keď si posielal svojich učeníkov do celého sveta hlásať Evanjelium,
myslel si na nás – na našu farnosť. Myslel si na každé srdce hladné po Tebe,
túžiace zakúsiť Tvoj dotyk a zachytiť Tvoj hlas.

Ďakujeme Ti za pátrov misionárov, ktorých k nám posielaš, aby sme pre ich slovo svedectva mohli uveriť, že Ty si živý. Naplň ich Tvojím Duchom, aby Evanjelium, ktoré nám prinesú, nebolo len ľudskou rečou. Použi ich ústa, aby ich slová prinášali milosť tým, ktorí ich budú počúvať.

Priprav, Pane, aj naše srdcia ako pôdu na siatie Tvojho Slova. Daj nám odvahu zanechať všetko, čo nám bráni nasledovať Ťa. Daj, aby sme nikdy neprestali túžiť stále viac Ťa spoznávať a prežívať život s Tebou – stále novým a mladým Bohom. Otvor pre dar viery a obrátenia aj srdcia bratov a sestier, ktorí sú zranení a sklamaní, lebo Ťa nestretli v nás a náš život nebol pre nich dostatočným dôkazom o Tvojej láske. Priveď k sebe stratených a hľadajúcich a daj nám všetkým prežiť počas farských misií čas Tvojej milosti. Neprestaň klopať na naše srdcia a uchádzať sa o našu lásku. Daj, aby sme Ti spolu s našim duchovným otcom otvorili a Ty si mohol vstúpiť do našich životov novým, pre každého jedinečným spôsobom. Amen

Spoločné modlitby veriacich pri svätej omši

Oslavná pieseň – Glória

Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Chválime ťa, velebíme ťa,
klaniame sa ti, oslavujeme ťa,
vzdávame ti vďaky,
lebo veľká je sláva tvoja,
Pane Bože, Kráľ nebeský,
Boh Otec všemohúci.
Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn,
Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca:
Ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.
Ty snímaš hriechy sveta,
prijmi našu úpenlivú prosbu.
Ty sedíš po pravici Otca,
zmiluj sa nad nami.
Veď len ty si Svätý,
len ty si Pán,
len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste,
s Duchom Svätým v sláve Boha Otca,
Amen.

Prefácia

K: Pán s vami.
Ľ: I s duchom tvojím.
K: Hore srdcia.
Ľ: Máme ich u Pána.
K: Vzdávajne vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
Ľ: Je to dôstojné a správne.

————————

Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov.
Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Hosanna na výsostiach!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosanna na výsostiach!

Po pozdvihovaní

Prvá formula:

K: Hľa tajomstvo viery.
Ľ: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve.

Druhá formula:

K: Vyznajme tajomstvo viery.
Ľ: Pane, keď jeme tento chlieb
a pijeme z tohto kalicha,
zvestujeme tvoju smrť,
kým neprídeš v sláve.

Tretia formula:

K: Veľké je tajomstvo viery.
Ľ: Spasiteľ sveta, zachráň nás
veď ty si nás vykúpil
svojim krížom a zmŕtvychvstaním.

Modlitba za rodinu

Nebeský Otče,
ty si nám dal Svätú rodinu,
ako žiarivý vzor.
Láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali
vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach
a tak dosiahli večnú blaženosť
v tvojom nebeskom domove.
O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista
v jednote s Duchom Svätým.
Amen

Modlitba za kňaza vo farnosti

Pane Ježišu,
ďakujeme Ti, že máme medzi sebou kňaza,
Tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev.

Prosíme Ťa,
daj mu vernosť a vytrvalosť v tejto svätej službe
a nám daj živú vieru, aby sme v ňom videli Tvojho posla
a správcu Božích tajomstiev.

Urobil si ho naším vodcom a duchovným otcom,
daj mu ducha múdrosti a rady,
daj mu úprimnosť otcovskej lásky
a nám dar úcty a oddanosti,
aby sme s vierou počúvali jeho slová
a s radosťou sa zhromažďovali okolo tvojho oltára,
na ktorom on koná sväté tajomstvá.

Daj nám i jemu trpezlivosť a vzájomné porozumenie.
Daj mu zdravie a silu pre jeho zodpovednú službu.
Naplň ho duchom horlivosti a svätosti,
aby bol našim dobrým pastierom
a aby nás priviedol do neba.
Amen.

Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi

Sv. Michal Archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
Amen.

Modlitba za stavbu novej farskej budovy

Pane Ježišu,
Tvoja dobrota je nekonečná
a Tvoje milosrdenstvo trvá naveky.
Ďakujeme Ti, že Ty mocný Boh
si našim priateľom
a že sa na Teba môžeme
s prosbami obrátiť vždy
a v každej potrebe.
S dôverou Ťa chceme prosiť
a zároveň odovzdať do Tvojich
všemohúcich rúk
stavbu novej farskej budovy.
Prosíme Ťa o pomoc a ochranu
pre všetkých, ktorí sa budú podieľať
na tomto diele.
Nech aj ono napomáha
k šíreniu Božieho kráľovstva v našej farnosti.
Amen.

Modlitba za kňazov

Nebeský Otče,
v tomto roku kňazov, ktorý si daroval svojej cirkvi,
Ťa prosíme za všetkých kňazov na svete.
Príď, požehnaj ich a urob plodnou ich službu.
Na príhovor svätého farára z Arsu
daj svojim kňazom srdce podobné srdcu Tvojho Syna.
Svojim Duchom svätým vzbuď mnohé kňazské povolania.
Amen.

Modlitba za nenarodené deti

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to,
že si povolal k životu každého človeka.

Ty chceš, aby človek mal podiel na tvojej nekonečnej láske,
aby si uvedomil hodnotu svojej ľudskej dôstojnosti.

Dnes s veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo
pre našich drahých zosnulých.

Chceme si tiež spomenúť aj na tých najbezbrannejších,
ktorí zomreli násilnou smrťou umelého potratu skôr, ako sa narodili.

Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov týchto zabitých detí,
aby pochopili, že dieťa je tvoj dar a nie ich vlastníctvo.

Tento Boží dar nesmie končiť v kontajneri s odpadom.
Dieťa je dar, za ktorý sa ďakuje.

Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych personál,
ktorí asistovali pri smrti nenarodených detí,
aby spoznali hrôzu svojich činov, aby sa nespreneverovali
svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti,
zasiahni ich svetlom pravdy,
aby si vážili a spoznali hodnotu každého ľudského života.

Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou,
každý na svojom mieste a vo svojom povolaní,
vydávali svedectvo o kráse a vznešenosti ľudského života,
a tak prispievali k šíreniu ”evanjelia života“.

Panna Mária, matka Božia a matka naša, prihováraj sa za nás u tvojho syna,
aby svojím milosrdným pohľadom vzhliadol na všetkých,
za ktorých prosíme v tejto modlitbe.

Svätý Jozef, verný ochranca Svätej rodiny,
ochraňuj aj všetky naše rodiny,
aby sme sa raz všetci stretli a radovali v dome nášho Nebeského Otca. Amen.

Modlitba o dar priateľstva

Pane, urob ma priateľom. Daj, aby
som inšpiroval dôveru v človeku, čo
trpí v úzkosti, v človeku, čo hľadá svetlo
ďaleko od teba, v človeku, čo by rád
začal odznova, ale nevie ako, v človeku,
čo by rád otvoril svoje srdce, ale necíti
sa schopný. Pane, pomôž mi neprejsť
popri nikom s ľahostajnou tvárou,
so zatvoreným srdcom či zrýchleným krokom.

Pane, daj, aby som sa vždy
venoval tým, ktorí sú práve nablízku.
Daj mi vidieť tých, čo sú ustráchaní a
zmätení, tých, čo trpia a neukážu to, tých,
čo sa cítia izolovaní a túžia po priateľstve,
a daj mi citlivé srdce, ktoré mi umožní objať ich.

Pane, osloboď ma od seba samého,
aby som bol schopný slúžiť ti, aby som bol
schopný ľúbiť ťa, aby som ťa mohol
počúvať v každom bratovi a sestre,
ktorých mi pošleš do cesty.

Amen.

Modlitba Pater noster

Pater noster qui es in caelis, Sanctificetur Nomen tuum,
Adveniat regnum tuun,
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra,
Panem bostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debitta nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
Et ne nos inducas intentationen
Sed libera nos a malo. Amen

Pater noster qui es in caelis, Sanctificetur Nomen tuum,
Adveniat regnum tuun,
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra,
Panem bostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debitta nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
Et ne nos inducas intentationen
Sed libera nos a malo. Amen

Pater noster qui es in caelis, Sanctificetur Nomen tuum,
Adveniat regnum tuun,
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra,
Panem bostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debitta nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
Et ne nos inducas intentationen
Sed libera nos a malo. Amen

Pater noster qui es in caelis, Sanctificetur Nomen tuum,
Adveniat regnum tuun,
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra,
Panem bostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debitta nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
Et ne nos inducas intentationen
Sed libera nos a malo. Amen