Spoločné modlitby veriacich pri svätej omši

Oslavná pieseň – Glória

Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Chválime ťa, velebíme ťa,
klaniame sa ti, oslavujeme ťa,
vzdávame ti vďaky,
lebo veľká je sláva tvoja,
Pane Bože, Kráľ nebeský,
Boh Otec všemohúci.
Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn,
Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca:
Ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.
Ty snímaš hriechy sveta,
prijmi našu úpenlivú prosbu.
Ty sedíš po pravici Otca,
zmiluj sa nad nami.
Veď len ty si Svätý,
len ty si Pán,
len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste,
s Duchom Svätým v sláve Boha Otca,
Amen.

Prefácia

K: Pán s vami.
Ľ: I s duchom tvojím.
K: Hore srdcia.
Ľ: Máme ich u Pána.
K: Vzdávajne vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
Ľ: Je to dôstojné a správne.

————————

Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov.
Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Hosanna na výsostiach!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosanna na výsostiach!

Po pozdvihovaní

Prvá formula:

K: Hľa tajomstvo viery.
Ľ: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve.

Druhá formula:

K: Vyznajme tajomstvo viery.
Ľ: Pane, keď jeme tento chlieb
a pijeme z tohto kalicha,
zvestujeme tvoju smrť,
kým neprídeš v sláve.

Tretia formula:

K: Veľké je tajomstvo viery.
Ľ: Spasiteľ sveta, zachráň nás
veď ty si nás vykúpil
svojim krížom a zmŕtvychvstaním.