Národný týždeň manželstva

Tlačová správa 26.1.2023
V pondelok 13.2. začína Národný týždeň manželstva 2023


Ciele a zámer Týždňa manželstva

Národný týždeň manželstva (NTM) propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu vzťahu náležitú pozornosť. Pokračovať v čítaní: Národný týždeň manželstva

RKFÚ KLÁTOVA NOVÁ VES VÁS POZÝVA NA PÚŤ DO TALIANSKA

PROGRAM ZÁJAZDU:
CASCIA – RÍM – SAN GIOVANNI ROTONDO
– LANCIANO – LORETO

Termín: 29.5. (pondelok) - 4.6.2023 (nedeľa)
Cena: 430 Euro

1. deň: 29.5.2023 pondelok
Odchod v poobedných hodinách/predpokladaný odchod o 13:00 /. Nočný prejazd cez Rakúsko a severné Taliansko do Cascie.
Pokračovať v čítaní: RKFÚ KLÁTOVA NOVÁ VES VÁS POZÝVA NA PÚŤ DO TALIANSKA

Misijná púť detí

Pozývame vás na Misijnú púť detí, ktorá sa uskutoční 14. mája 2022
v Rajeckej Lesnej. Program začne o 10.00 hod. „farebným svetom“ (modlitba posvätného ruženca za pokoj vo svete) a bude pokračovať zaujímavými zastaveniami na tému putovania. O 14.30 hod. bude púť ukončená svätou omšou.

Bližšie informácie, inštrukcie a prihláška sa nachádzajú na stránke:
https://misijnediela.sk/misijna-put-deti/
Plagát je vo výveske pred kostolom.

Víkendový kurz prípravy na manželstvo.

Diecézna rada pre rodinu – Nitra pripravuje pilotný nepobytový víkendový kurz prípravy na manželstvo v Nitre na Kalvárii v dňoch 22. – 24. apríla 2022.

Kurz bude slúžiť ako modelový pre nové manželské páry, ktoré by
v tejto oblasti mohli ďalej slúžiť a boli by základom pre nový tím. Zámerom Diecéznej rady pre rodinu i otcov biskupov je vytvoriť v Nitre stabilný tím, ktorý by vedel poskytnúť prípravy podľa metodiky KBS s 9 témami 2 – 3 x ročne.

Manželské páry ochotné zapojiť sa do vytvorenia tímu pre Nitru a okolie sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: nrdiecezarada@gmail.com alebo nitrianskerodiny@gmail.com

„Štyridsať dní….“ – Pôstna výzva

Drahí bratia a sestry, vstupujeme do milostivého pôstneho obdobia. Štyridsať dní, ktoré budeme prežívať, nemôžu byť chápané len v matematickom zmysle. Táto časť liturgického roka má výraznú aktuálnosť, ako o tom svedčí aj Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021, ktoré má ústrednú myšlienku: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18). Tu nás najvyšší pastier Cirkvi povzbudzuje: „V tomto čase obrátenia si obnovujeme našu vieru, čerpáme „živú vodu“ nádeje a s otvoreným srdcom prijímame Božiu lásku, ktorá nás premieňa na bratov a sestry v Kristovi.“

V súčasnej koronavírusovej pandémii, kedy okrem hospodárskych škôd, sociálnych napätí a psychického vyčerpania sú ohrozované najmä naše životy, ba už sme aj mnohých blízkych stratili, sa pýtame Pána Boha, ako to možno zastaviť? Čo urobiť, kedy táto ťažká skúška pominie, a vôbec prečo sme jej vystavení? Ako veriaci hľadáme odpoveď aj z pohľadu Svätého písma. Tam sa nám pripomína príbeh proroka Jonáša, ktorý bol poslaný do mesta Ninive, aby ľudí v ňom žijúcich napomenul k odvráteniu sa od hriechov, lebo ich zloba vystúpila pred Pána. Jonáš sa zdráhal, ale nakoniec chodil po uliciach mesta a volal: „Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené!“ (Jon 3, 4). Mužovia Ninive, vrátane kráľa, uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho po najmenších. A „Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, a Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť“ (Jon 3, 10).

My prosíme o zastavenie ochorenia, ale nerobíme pokánie za svoje hriechy i hriechy našej spoločnosti. Na jednej strane bojujeme o život a na druhej zbavujeme života bezbranných. Na jednej strane prosíme Pána Boha o záchranu, ale na druhej sa hrubo staviame proti Božím zákonom, ktoré ak by sme rešpektovali, nás jedine môžu zachrániť, najmä pre večnosť. To prorocké zvolanie: „Ešte štyridsať dní…“ nech sa stane pre nás mementom, výzvou k duchovnému zápasu i osobnému pokániu. Máme pred sebou štyridsaťdenný pôst, zapojme sa do duchovného boja, oblečme sa do „vrecoviny“ – teda odriekajme sa aj príjemností, žime striedmo a striezlivo. Buďme osobne konkrétni! Všetci sme hriešni, starí i mladí, deti i dospelí, jedni viac iní menej. Vyberme si na mieru denný úkon kajúcnosti: jedlo, alkohol, cigareta, káva, televízia, mobil, internet, nákupy… Nežime len pre seba a svoje pohodlie, obetujme sa pre druhých, nezabúdajme na opustených, chorých… Viac sa modlime. Môžeme pokračovať v modlitbovej iniciatíve, napr. desiatkom svätého ruženca o ôsmej večer – celá rodina.

Sv. Gregor Naziánsky nás povzbudzuje: „Obetujme každý deň samých seba a všetku svoju činnosť. Svojím utrpením napodobňujeme jeho utrpenie, krvou uctievajme jeho krv, ochotne vystupujme na kríž. Ak sme ako Šimon z Cyrény, vezmime kríž a poďme za ním. Keď s ním budeme ukrižovaní ako zločinec, uznajme Boha ako statočný človek; a ako bol aj on pre nás a naše hriechy pripočítaný k zločincom, my sa staňme kvôli nemu spravodlivými. Klaňajme sa tomu, ktorý bol pre nás zavesený; a ak sami visíme, aj z toho zla získajme nejaký osoh… Ak sme ako Jozef z Arimatey, pýtajme si telo od toho, ktorý ho pribil na kríž a privlastnime si zmiernu obetu za svet. Ak sme ako Nikodém, ten nočný ctiteľ, pomažme ho masťami na pohreb. Ak sme ako jedna či druhá Mária, Salome alebo Jana, prelievajme zavčas rána slzy a usilujme sa ako prví vidieť odvalený kameň, možno aj anjelov, ba aj samého Ježiša.“

Láska k Bohu vie byť vynaliezavá, nepremárnime štyridsať dní, nech nás to niečo stojí, buďme veľkorysí, obetujme sa aj za tých, ktorí týmito hodnotami pohŕdajú. Sme Božie deti, Pán nás neopustí, daroval nám Matku, ktorá nás rovnako vyzýva na pokánie, aby sme boli hodní obety Božieho Syna, ktorý za nás vylial svoju krv.

„Ešte štyridsať dní…“ praktizujme a rozšírme čo najviac túto výzvu, nech sa zjaví Božia sláva na nás!

Viliam Judák
nitriansky biskup

Peter Beňo
vyvolený pomocný biskup

Peter Brodek
generálny vikár

V Nitre, na Popolcovú stredu 17. februára 2021