28. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

 

Pondelok  –  féria

Utorok    –  Sv. Jána XXIII., pápeža

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria, detská svätá omša

Sobota    –  sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 10.10.2016 do 16.10.2016                         

Pondelok – 07:00 za žijúcich členov ružencového spoločenstva
Utorok   – 18:00 za † Valentína Chrenku, 2. výročie
Streda   – 07:00 za † Jozefa a Máriu Krchníkových, synov 
           Jozefa, Františka, Jána a Vladimíra
Štvrtok  – 18:00 za † Máriu Havaldovú č. 529
Piatok   – 18:00 za † Melániu a Ľudovíta Lukáčkových
Sobota   –  07:00 za † Pavla a Annu Markových a rodičov 
            z oboch strán č. 47
Nedeľa   –  08:00 za  veriacich 
     – 10:00 za † Zuzanu Harangozovú, 11. výročie 
            a strýca Štefana

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové
ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

V dňoch 10. a 11. októbra, t.j. v pondelok a v utorok od 16:00 hod.
do 17:00 hod. sa v budove starej fary bude konať potravinová
zbierka pre seminár v Nitre. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Budúca   nedeľa   je  29. nedeľa v cezročnom období.
Litánie budú po druhej svätej omši.