KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

DNES JE AJ 32.  MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE.

O 14:30 hod. bude krížová cesta

Liturgický kalendár

PONDELOK  VEĽKÉHO TÝŽDŇA

UTOROK      VEĽKÉHO TÝŽDŇA       

STREDA      VEĽKÉHO TÝŽDŇA       

ŠTVRTOK  VEĽKÉHO TÝŽDŇAZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI  PÁNA

BIELA SOBOTA

  Poriadok a úmysly sv. omší od 10.4.2017 do 16.4.2017

Pondelok – 07:00 za † Teréziu Kollárikovú, pohrebná
Utorok   – 18:00 za † Antona Bujalku a Rozáliu
Streda   – 07:00 na   úmysel pána biskupa
Štvrtok  – 18:00 za  Božiu pomoc a zdravie pre Jozefa, 
           Máriu a sestru Máriu
Piatok   – 15:00   Obrady Veľkého piatku
Sobota   – 18:00 za  farníkov
Nedeľa   – 08:00   Poďakovanie za 80. rokov života 
           Antona a za 55. rokov spoločného 
           života manželov Michalíkových

         – 10:00 za † Agnesu Bezákovú

Na Zelený štvrtok dopoludnia v katedrále sv. Emeráma v Nitre
bude sv. omša svätenia olejov a kňazi si obnovia svoje kňazské
sľuby.

Končí pôstne obdobie – a večernou svätou omšou vo Štvrtok
Pánovej večere začína Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia.
Za zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky.

Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Na Veľký piatok dopoludnia o 9:00 hod. bude pobožnosť krížovej
cesty po dedine
a v prípade nepriaznivého počasia v kostole.
Po odpoludňajších obradoch od 15:00 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna v Božom hrobe do 20:00 hod.

Na Bielu sobotu od 8:00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna
v Božom hrobe a po celý deň bude možnosť zotrvať pri Pánovom
hrobe a rozjímať o jeho utrpení a smrti.
Večer o 18:00 hod. bude slávnostná Veľkonočná vigília.

Budúca nedeľa  je:
VEĽKONOČNÁ nedeľa PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.

Na Veľkonočnú nedeľu po svätých omšiach bude veľkonočná ofera,
ktorú obetujeme na opravu vonkajšej fasády kostola.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme
Raduj sa, nebies Kráľovná.