VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Popoludní o 15:00 hod. budú litánie.

Liturgický kalendár

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

VEĽKONOČNÝ UTOROK

VEĽKONOČNÁ STREDA

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

VEĽKONOČNÝ PIATOK    

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

Poriadok a úmysly sv. omší od 22.4.2019 do 28.4.2019

 Pondelok – 08:00 za † Oľgu Kováčikovú

          – 10:00 Poďakovanie za 80. rokov života Márie
         s prosbou o Božiu pomoc a zdravie 
         pre celú rodinu
Utorok   – 07:00 za † Ignáca Marku a rodičov z oboch strán
Streda    – 07:00   Prosba o Božiu pomoc pre brata
Štvrtok   – 18:00 Poďakovanie za 75. rokov života jubilantky
         s prosbou o Božiu pomoc a zdravie 
         do ďalších rokov č.672
Piatok    – 18:00 za † rodičov Antóniu a Rudolfa a starých  
            rodičov Viktóriu a Antona
Sobota    – 07:00 za † kňaza Stanislava Kmotorku, saleziána,
            nedožitých 90. rokov, rodičov 
            a sestru Cecíliu
Nedeľa    – 08:00 Poďakovanie za 75. rokov života Anežky 
         Bezákovej s prosbou o Božiu pomoc a zdravie
     
     – 10:00 za † Janu Čanigovú

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Kto si v tento deň  pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, splní podmienky
predpísané na získanie úplných odpustkov,  pomodlí sa Modlitbu Pána
a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie
milosrdenstvo (napríklad Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti),
môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.

 Končí sa veľkonočná oktáva.