Farské oznamy

1. nedeľa po narodení Pána

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok Šiesty deň V oktáve narodenia Pána

Utorok   – Siedmy deň oktávy narodenia Pána, sv. Silvestra 

Streda   – OKTÁVA NARODENIA PÁNA - NOVÝ ROK
      SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Štvrtoksv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, 
      biskupov a učiteľov Cirkvi, prvý štvrtok 
      v mesiaci,Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – Najsvätejšieho mena Ježiš, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – Féria, prvá sobota v mesiac

Poriadok a úmysly sv. omší od 30.12.2019 do 5.1.2020

Pondelok – 07:00 za † Jozefa Magdolena, nedožitých 100 rokov,
           manželku Margitu a syna Jozefa č. 676
Utorok  – 16:00 za † Jozefa Bezáka, pohrebná
Streda  – 08:00 za † Máriu Magdolenovú,  2. výročie
     – 10:00 za  farníkov
Štvrtok  – 13:30 za † Annu Mozolovú, pohrebná
Piatok   – 18:00 za † Alfonza Bezáka, pohrebná
Sobota  – 07:00 za † Jozefa Vaňu a rodičov z oboch strán
Nedeľa  – 08:00      Poďakovanie za 20. rokov života Zuzany 
           s prosbou o Božiu pomoc a zdravie aj 
           pre rodičov a súrodencov

         – 10:00      Poďakovanie za 70.rokov života Pavla Bezáka
           s prosbou o Božiu pomoc a zdravie  
           pre celú rodinu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

eRKO Vás pozýva na SILVESTROVSKÚ TÚRU na Michalov vrch
spojenú s opekačkou. Odchod je v utorok o 9:30 hod. od kostola.

V utorok o 12:30 hod. bude na cintoríne pohreb a pochovanie
pána Jozefa Bezáka.

V utorok  na Silvestra pri svätej omši v rámci homílie budú zverejnené štatistické údaje zo života farnosti a finančné hospodárenie.
Pri ďakovnej pobožnosti na starý rok pri speve hymnu Teba Bože
chválime, možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

V stredu na Nový rok  je aj SVETOVÝ DEŇ POKOJA.
Po svätých omšiach je novoročná výročitá ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Kto sa na Nový rok zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu
Príď Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok
úplné odpustky.

Tento týždeň je aj prvý piatok v mesiaci. O 9:00 hod. bude svätá
spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša.
Po večernej svätej omši bude prvopiatková pobožnosť.

V nedeľu po druhej svätej omši bude vysluhovaná sviatosť krstu
a hneď po nej o 11:30 hod.
budú na cintoríne
pohrebné obrady a pochovanie pána Alfonza Bezáka.

V pondelok na Tri krále budem požehnávať nové i staré
domy a byty.  Záujemcov o požehnanie nahláste v sakristii.

Budúca nedeľa  je  druhá po Narodení Pána
a prvá nedeľa v mesiaci.
Litánie budú popoludní o 14:30 hod. a o 15:00 hod. bude
tu v kostole vianočný koncert Dychovej hudby Chynorianka.