Podpora farnosti

Bratia a sestry,  milí farníci,

Vzhľadom k tomu, že dňom 1. januára  2021 vstúpili do platnosti protipandemické  opatrenia vlády SR, ktoré sa priamo dotkli
verejného slávenia bohoslužieb i akýchkoľvek podujatí v kostoloch,
aj naša farnosť prichádza o všetky milodary pre bežné fungovanie
farnosti prostredníctvom zvončekov, farských zbierok, či iných
milodarov. Pritom je samozrejmé, že farnosť musí aj naďalej
uhrádzať všetky dodávateľské faktúry i svoje záväzky.

Je potešiteľné, že Vám nie sú ľahostajné aj ekonomické záležitosti
farského spoločenstva  a viacerí ste sa informovali, ako by ste
mohli prispieť na diaľku milodarom pre potreby farnosti.

Preto Vám dávam k dispozícii číslo účtu sa s dôverou na Vás
obraciam
s možnosťou podporiť našu farnosť aj prostredníctvom poukázania milodaru v ľubovoľnej výške na bankový
účet našej farnosti:

IBAN: SK22 0900 0000 0002 6222 3490.

Svoj milodar môžete odovzdať aj osobne členom ekonomickej
farskej rady pani Antónii Košíkovej alebo Ing. Terézii Grežďovej,
ktoré Vám vydajú doklad o darovanej čiastke.
Tieto finančné prostriedky budú následne vložené
na účet farnosti v banke.

Všetkým, ktorí sa rozhodnú, že chcú podporiť našu
farnosť v čase pandémie srdečne ďakujem
a vyprosujem veľa Božích milostí.

Za Vašu štedrosť Vám vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

V modlitbách za Vás ostáva a žehná
Ján ŠIMKO – farár