Tým, čo náš chrám stavali

Sv. Agnesa, panna a mučenica a sv. Alžbeta Uhorská rehoľníčka Venovali: Mar. Kongregácia a Anna Bujnová – rod.Bezáková 1933

Vďaka Vám, predkovia naši milí,
ktorí ste chrám tento postavili,
by ste v ňom Pána Boha chválili,
keď pravú vieru v Ježiša Krista ste prijali…

Sv. Agnesa, panna a mučenica a sv. Alžbeta Uhorská rehoľníčka
Venovali: Mar. Kongregácia a Anna Bujnová – rod.Bezáková 1933

Vďaka Vám, vzácny rodák, kanonik, Terlanda Ján,
čo uhradili ste stavbu veže chrámu,
hodiny, čo časy zašlé i prítomné merajú
i zvony, ktoré zbožný ľud do chrámu zvolávajú.

Vďaka Vám, umelec, Siklay – rezbár.
Z vašej umeleckej rezbárskej dielne
vyšiel každý nášho chrámu oltár.
Na hlavnom svätá Panna Nanebovzatá sídli,
k nej obraciame zrak svoj, by sme
nástrahám sveta vyhli.

Vďaka Vám, majster Massányi,
čo technikou fresky chrám ste vymaľovali.
V štyroch rohoch klenby sanktuária
sv. Augustína, Ambróza, Hieronýma
i Gregora Veľkého nám predstavili.

V hlavnej lodi výjav klaňania Troch kráľov
i výjav zo života Rodiny Svätej.
Nad chórom svätí Cyril a Metod, vierozvestci svätí,
našich predkov pravú svätú vieru učiaci.

Z ľavej strany klenby chóra
na nich Svorad – Andrej a Benedikt hľadia,
svätci nám prevzácni, čo v pustovni
na Skalke našich predkov ku zbožnosti riadia.

Vďaka Vám, kanonik Ignác Wohland,
Vašou zásluhou dostal chrám náš
dnešnej podoby zaujímavý tvar.
Farebné sklené obrazy okien i lode bočné,
to bol Váš i zbožných veriacich dar.

Predkovia naši, hlásime sa hrdo k Vám,
to nech na veky hlása náš prekrásny chrám.
Mária Nanebovzatá, čo sídliš v ňom,
pokoleniam budúcim i nám pomáhaj v tom,
pretože pred Tebou s pokorou uznávame,
že my so „ svojou obnovou“ často otáľame.
Zato pevnú vieru, nádej v Tebe máme,
že „svoj chrám duše“ si s Božou pomocou
a pre večný život v nebi s Tebou,

Matka, zachováme!

F. Žažová
V archíve MO-MS Chynorany tento zachovaný text upravil Marián Gajdoš

článok prevzatý z Chynorianskych novín č.: 53. - November 2008
PRIPRAVILI: Eva Kecerová, Miro Kováčik, Marián Gajdoš, Ján Šuppa, Jozef Kákoš, Ľudovit Košík, Ing. Štefan Bujalka