29. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Utorok    –  sv. Lukáša, evanjelistu

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria

Sobota    –  Sv. Jána Pavla II., pápeža

Poriadok a úmysly sv. omší od 17.10.2016 do 23.10.2016                         

Pondelok – 07:00 za † Tomáša a Annu Plachých
Utorok   – 18:00 Poďakovanie za celoživotnú Božiu pomoc 
         pri výkone povolania
Streda   – 07:00 za † Floriána a Máriu Bezákových 
           a † v rodine
Štvrtok  – 18:00 za † Milana Mazániyho a † v rodine
Piatok   – 18:00 za † Stanislava Kákoša, Eleonóru 
           a rodičov Jozefínu a Floriána
Sobota   – 07:00 za † Eleonóru Žatkovú, rodičov 
           a súrodencov z oboch strán
Nedeľa   – 08:00 za † rodičov Dušových, Bezákových, 
           Borchových, Ľubomíra, Ladislava 
           a Slávku

     – 10:00 za  farníkov

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

Budúca   nedeľa   je  30. nedeľa v cezročnom období, misijná nedeľa.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka na misie.

Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.