8. nedeľa v cezročnom období

Po druhej svätej omši sa bude konať zmierna poklona
Odprosujúca pobožnosť, Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu a odprosenie Božského Srdca za hriechy spoločnosti.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – féria, končí sa prvá časť cezročného obdobia

Streda   – Popolcová streda

Štvrtok  – po Popolcovej strede, féria, prvý štvrtok v mesiaci

Piatok  – po Popolcovej strede, féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – po Popolcovej strede, féria, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 27.2.2017 do 5.3.2017

Pondelok – 07:00 za  † Jozefa Záhumenského, nedožitých 90. rokov
Utorok   – 18:00 za  † Jána a Annu Chlebových, Jozefa a Antóniu
            Mozolových a syna Antona
Streda   – 18:00 za    Božie požehnanie pre  Antona a Katarínu
Štvrtok  – 18:00 za    rodinu Štefaniskovú a Tomanovú
Piatok   – 18:00 za  † Eleonóru Žatkovú, rodičov a súrodencov 
            z oboch strán
Sobota   – 07:00 za  † Máriu Kákošovú a rodičov č. 373
Nedeľa   – 08:00 za  † Viliama Bezáka, 12. výročie
     – 10:00 za    farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Tento týždeň je popolcová streda. Je to deň pokánia v celej Cirkvi
a zároveň prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa
nenahradzuje iným skutkom pokánia. Pri svätej omši bude požehnanie
popola a značenie popolom. Zároveň je aj prvopiatkový týždeň.

Vo štvrtok budem od 9:00 hod. do 12:00 hod. spovedať chorých
po domoch a popoludní od 17:00 hod. v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 17:30 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna. Svätá spoveď bude v kostole od 16:00 hod.
až do začiatku svätej omše.
V pôstnom období budú každý piatok a v nedeľu pobožnosti krížovej cesty.

V piatok bude pobožnosť krížovej cesty o 17:30 hod.

Kto koná pobožnosť krížovej cesty, alebo veriaci, ktorý sa v piatok
v Pôstnom období pomodlí pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného
modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky.

Budúca   nedeľa   je  prvá pôstna a prvá nedeľa v mesiaci.

Po svätých omšiach bude jarná zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Pobožnosť krížovej cesty bude o 14:30 hod.