DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Kto si dnes  pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva
v kostole nábožne uctí tento obraz a splní podmienky predpísané
na získanie úplných odpustkov, môže získať úplné odpustky
pre seba, alebo pre duše v očistci.

 Končí sa veľkonočná oktáva

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Po nich bude v našom kostole komorný koncert Luciána Bezáka
pod názvom Chvíle s Carlom Carrettom.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Sv. Juraja, mučeníka

Utorok    –  Sv. MARKA, EVANJELISTU

Streda    –  Féria

Štvrtok  –  Féria

Piatok    –  Féria

Sobota    –  Sv. Kataríny Sienskej, Panny a Učiteľky Cirkvi, 
       patrónky Európy

Poriadok a úmysly sv. omší od 24. 4.2017 do 30.4.2017

Pondelok – 07:00 za † Máriu a Pavla Hoštackých 
           a rodičov z oboch strán  č. 357
Utorok   – 18:00 za † Kvetoslavu Luchavovú a rodičov
Streda   – 07:00 za † Antona Magdolena a rodičov Pauličkových
Štvrtok  – 18:00 za † Antóniu Bezákovú, 10. výr., 
           manžela Rudolfa a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † Máriu a Antona Bujalkových
Sobota   – 07:00 za † Vladimíra Fureka č. 280
Nedeľa   – 08:00 za † Helenu Kinčekovú, pohrebná         
     – 10:00 za † Martu Magdolenovú, 2. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré neprijali sviatosť krstu v našej farnosti, aby priniesli krstný list z tej farnosti, kde bolo dieťa pokrstené.

Budúca   nedeľa   je TRETIA VEĽKONOČNÁ.