TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Jozefa, robotníka

Utorok   – Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda   – Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Štvrtok  – Sv. Floriána, mučeníka prvý štvrtok 
      v mesiaci, deň modlitieb za duchovné 
      povolania

Piatok   – Féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – Féria, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 1. 5. 2017 do 7.5.2017

Pondelok – 07:00 za † Martina, nedožitých 40. rokov života
Utorok   – 15:00 za † Máriu Záhumenskú, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Margitu a Kolomana Krištofových 
           a rodičov
Štvrtok  – 18:00 za † Juraja Hatalu, manželku Katarínu 
           a sestru Jozefínu
Piatok   – 18:00 za Božiu pomoc a dar zdravia pre Ľudmilu a Máriu
Sobota   – 07:00 za † Martina Vatrta
     – 15:30   sobášna svätá omša
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov 
         10:00 za † Helenu Maťavkovú, 3. výročie

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.
piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude sv. spoveď v domove dôchodcov
a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa   je ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA,
prvá nedeľa v mesiaci.

Litánie budú o 14:30 hod.

Po svätých omšiach bude zbierka na opravu a výmaľbu vonkajšej
fasády kostola.  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.