7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

Po svätých omšiach je zbierka na katolícke masmédia, zvlášť
rádio LUMEN a televíziu LUX. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  sv. Justína, mučeníka, prvý štvrtok v mesiaci, 
       deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, 
       prvá sobota v mesiaci, po svätej omši bude 
       pobožnosť fatimskej soboty

Poriadok a úmysly sv. omší od 29.5.2017 do 4.6.2017

Pondelok – 07:00 za † Valéra
         – 18:00 na  úmysel - páter Jozef Šuppa SJ
Utorok   – 18:00 za  † Annu, Jána, Valenta a Antóniu č. 663
Streda   – 07:00 za  † v rodine  Komárkovej
Štvrtok  – 18:00 Poďakovanie za 70. rokov života Márie 
         s prosbou o Božiu pomoc a zdravie
Piatok   – 18:00 za  † Viktora, Máriu a rodičov Bezákových
Sobota   –  07:00 za † Aladára Kardoša, 25. výročie
Nedeľa   – 08:00 za  † Rudolfa Benáka, rodičov a súrodencov
         – 10:00 za   farníkov

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Vo štvrtok budem od 9:00 hod. do 12:00 hod. spovedať chorých po domoch a popoludní od 17:00 hod. v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna.
Svätá spoveď bude v kostole od 16:00 hod. až do začiatku svätej omše.

Milodary: rodičia prvoprijímajúcich detí venovali 120 € na výmaľbu fasády kostola. Pán Boh zaplať.

Budúca   nedeľa   je nedeľa Zoslania  Ducha Svätého

Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Končí sa Veľkonočné obdobie. Veľkonočná svieca paškál sa s úctou uchováva pri krstiteľnici. Modlíme sa Anjel Pána.