NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok  –  NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, BOŽIE TELO

Piatok    –  sv. Justína, mučeníka, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 28. 5. 2018 do 3.6.2018

Pondelok – 07:00 za   farníkov
Utorok   – 18:00 za † Máriu Magdolenovú, 1. výročie, č. 918
Streda   – 07:00 za † Juraja, Katarínu Hatalových, 
           sestru Jozefínu a rodičov z oboch strán 
           č. 539
Štvrtok  – 08:00 na  úmysel pána biskupa
     – 18:00 za † Evu Bezákovú, nedožitých 70. rokov
Piatok   – 18:00 za † Annu Kramárovú, brata a rodičov
Sobota   – 07:00   Poďakovanie za 90. rokov života 
           Terézie Hatalovej s prosbou 
           o Božiu pomoc a zdravie
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
     – 10:00 za † Maximilána Bakytu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:30 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod.
bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až
do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa   je  9. v cezročnom období
a prvá nedeľa v mesiaci

Na budúcu nedeľu po druhej svätej omši bude
EUCHARISTICKÁ procesia Božieho Tela.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní, alebo speve hymnu
Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže získať
za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Prosím, aby ste podľa tradície k procesii postavili 4 oltáriky
a prvoprijímajúce deti nech prídu na procesiu v jednotnom oblečení,
ktoré mali  pri slávnosti 1. svätého prijímania.

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.