9. nedeľa v cezročnom období a prvá nedeľa v mesiaci

Po druhej svätej omši bude
EUCHARISTICKÁ procesia Božieho Tela.

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Streda   – féria 

Štvrtok  – féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania.  

Piatok   – NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Sobota   – NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE

Poriadok a úmysly sv. omší od 4.6.2018 do 10.6.2018

Pondelok – 07:00 za † Aladára Kardoša a rodičov
Utorok   – 18:00 za  † Ľudovíta Chrenku č. 562
Streda   – 07:00 na   úmysel pána biskupa
Štvrtok – 18:00   Poďakovanie za 80. rokov života 
           Antónie s prosbou o Božiu pomoc 
           a zdravie
Piatok   – 18:00 za † Teréziu Golejovú
Sobota   – 07:00 za † v rodine Belanovej, Šerovej a Jána
Nedeľa   – 08:00 za  † Idu Havaldovú, mesačná
     – 10:00 za  farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V piatok je  slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Po svätom prijímaní bude odprosujúca pobožnosť a veriaci,
ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby
Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky.

Budúca   nedeľa   je  10. nedeľa v cezročnom období