12. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

 

Pondelok  –  NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  sv. Ladislava

Piatok    –  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota    –  sv. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 24.6.2019 do 30.6.2019

 

Pondelok – 07:00 za   farníkov
Utorok   – 18:00 za † Antona a Irenku Bezákových a rodičov
Streda   – 07:00 na  úmysel pána biskupa
Štvrtok – 07:00 za † Šimona a † v rodine  Bezákovej 
           a Markovej
Piatok   – 18:00 za † Jozefa Hunku a rodičov z oboch strán
Sobota   – 08:00 za † Annu Kováčikovú, 1. výročie a Šimona

         – 10:00 za † Máriu a Karola Kollárikových, pohrebná
Nedeľa   – 08:00 za † Rudolfa Medeka, 1. výročie  

         – 10:00 za † Jozefa, 1. výročie a Teréziu Mikulových

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí  organizuje podujatie
Vypni telku, zapni seba, ktoré sa uskutoční sa v budúcom týždni.
Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je obmedziť používanie
digitálnych technológií a tým aktívne prežiť voľný čas a uvedomiť
si jeho hodnotu
.
Kampaň bude prebiehať od pondelka 24. júna do piatku
28. júna 2019, od 16:00 do 18:00 v pastoračnom centre DOMEC.
V sobotu je pre deti pripravený zaujímavý program a opekačka
na Sádku
(pri Klátovej Novej Vsi).

V stredu o 14:30 hod. budú na cintoríne pohrebné obrady
zosnulého p.  Jaroslava Hudeca.

V sobotu po druhej svätej omši o 11:00 hod. budú na cintoríne
pohrebné obrady zosnulých manželov
p. Márie a Karola Kollárikových.

V piatok na sviatok  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa vo všetkých
kostoloch koná odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní
na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu,
môže za obvyklých podmienok  získať úplné odpustky.
Zároveň je aj Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.
Svätá omša bude aj poďakovaním na konci školského roku.

sobotu na sviatok  sv. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV môže
za obvyklých podmienok  získať úplné odpustky veriaci,
ktorý v ten deň zbožne používa nábožné predmety požehnané
pápežom, alebo biskupom, napr. ruženec, škapuliar, alebo krížik
a pripojí Vyznanie viery.

Veriaci, ktorý od poludnia 28.6. do polnoci 29.6. navštívi katedrálny
chrám, alebo baziliku minor a tam sa zbožne pomodlí Otče náš
a Verím, môže za obvyklých podmienok  získať úplné odpustky

Budúca   nedeľa   je  13. nedeľa v cezročnom období.

Po svätých omšiach bude zbierka
NA DOBROČINNÉ DIELA Svätého Otca.

Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.