Farské oznamy

Štvrtá adventná nedeľa

Litánie budú po svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria
      končí adventné obdobie, začína vianočné obdobie

Streda   – NARODENIE PÁNA, slávnosť

Štvrtok – Sv. Štefana, prvého mučeníka

Piatok  – Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Sobota   – Sv.  neviniatok, mučeníkov

Nedeľa   – Prvá nedeľa po narodení Pána
      Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Poriadok a úmysly sv. omší od 23.12.2019 do 29.12.2019

Pondelok - 07:00 za † Oľgu Kováčikovú, 1. výročie
Utorok   - 07:00 Poďakovanie za 50 r. života Anny s prosbou
         o Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu

        - 24:00 za   farníkov
Streda   - 08:00 Poďakovanie za 90 r. života Valenta Bebjaka
         s prosbou o Božiu pomoc a zdravie

         - 10:00 za   prehojné Božie požehnanie, milosti,
           pomoc a ochranu pre sestru Evu a Máriu
Štvrtok  - 08:00 za † Ignáca Magdolena, mesačná

         - 10:00 za † Agnesu Magdolenovú, 1. výročie
Piatok   - 18:00 za † Jozefa Marku, nedožitých 70. rokov
           a rodičov z oboch strán
Sobota   - 07:00 za † Jozefa, Janku a † v rodine  č. 452
     - 11:00 za † Evu Danákovú, pohrebná
Nedeľa  - 08:00 za † Milana Magdolena 1. výročie

     - 10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

utorok  ráno pri svätej omši prinesú naši skauti
Betlehemské svetlo, ktoré si môžete odniesť do svojich domovov.

stredu na Božie narodenie bude výročitá vianočná ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

25. decembra na sviatok Narodenia Pána pred druhou
svätou omšou o 9:35 hod. Vás spevokol Benetky pozýva
na malý vianočný koncert, v ktorom zaznejú piesne
vianočnej omše Jozefa Halmu a Antona Hlinku
Radostná zvesť.

V stredu na Božie narodenie popoludní o 15:30 hod. bude
v kostole JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ a vianočné požehnanie
pri jasličkách.

Milí rodičia, deti a mládež! Základná škola v Chynoranoch
a naša mládež pozýva všetkých ľudí dobrej vôle
na Jasličkovú pobožnosť spojenú s požehnaním jasličiek
a betlehema, ktorá sa uskutoční 25. decembra o 15.30 h.
v našom chráme. Príďte spolu s nami duchovne prežiť
radostné a pokojné sviatočné chvíle a pripomenúť si
udalosť Božieho narodenia.

Vo štvrtok  na sviatok sv. Štefana popoludní pôjdu koledníci
Dobrej noviny do prihlásených rodín ohlasovať radostnú
zvesť o narodení Ježiška.

V sobotu po pohrebnej svätej omši budú pohrebné obrady
a pochovanie zosnulej pani Evy Danákovej na cintoríne.

V tomto roku 26. decembra uplynie 45 rokov odvtedy,
čo vianočná omša Radostná zvesť zaznela prvý raz
v mníchovskom kostole sv. Štefana. Miestny odbor
Matice slovenskej Vás pozýva 28. decembra, t.j. v sobotu,
o 17:00 hod. k nám do kostola na premietanie dokumentu
o vzniku tejto vianočnej omše.
Prítomný bude aj autor  p. Jozef  Halmo.

Cez Vianočné sviatky bude kostol otvorený k návšteve
Betlehema.

Budúca  nedeľa je  Prvá nedeľa po narodení Pána
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
Na sviatok Svätej rodiny bude požehnanie rodín
a obnova manželských sľubov.