Farské oznamy

7. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok   féria

Utorok     féria, končí sa prvá časť cezročného obdobia

Streda     Popolcová streda

Štvrtok    po popolcovej strede, féria,

Piatok     po popolcovej strede, féria, výročný deň ukončenia 
      pontifikátu pápeža Benedikta XVI., 
      detská svätá omša

Sobota     po popolcovej strede, féria

            Poriadok a úmysly sv. omší od 24.2.2020 do 1.3.2020

 

Pondelok  07:00 za † Valentína Chrenku a rodičov z oboch strán
Utorok    18:00 za † Stanislava Bezáka a rodičov z oboch strán
Streda    18:00 za † farníkov
Štvrtok   07:00 za † rodičov Jána a Angelu a ich syna Rudolfa
Piatok    18:00 za † Ľubomíra, nedožitých 75. rokov
Sobota    07:00 za † Eleonóru, rodičov a súrodencov z oboch 
           strán
Nedeľa    08:00 za † Antona Mozolu, nedožitých 75. rokov,
           manželku Annu a † v rodine 

          10:00 za † Štefana, Albínu a syna Jána Hoosových

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Tento týždeň je popolcová streda. Je deň pokánia v celej Cirkvi
a zároveň prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa
nenahradzuje iným skutkom pokánia. Pri svätej omši bude
požehnanie popola a značenie popolom.

V pôstnom období budú každý piatok a v nedeľu pobožnosti
krížovej cesty.

V piatok bude pobožnosť krížovej cesty o 17:30 hod.

Kto  koná   pobožnosť   krížovej   cesty,   alebo   veriaci,  ktorý sa
v piatok v Pôstnom období pomodlí pred obrazom Ježiša Krista
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať
za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Budúca   nedeľa   je  prvá pôstna a prvá nedeľa v mesiaci.
Po svätých omšiach bude jarná zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Pobožnosť krížovej cesty v nedeľu bude o 14:30 hod.

V dňoch 6.-8. marca 2020 sa v priestoroch Kňazského seminára
sv. Gorazda v Nitre uskutoční Duchovná obnova pre starších
miništrantov
(15+). Registrovať sa treba do 1. marca 2020
na stránke www.ksnr.sk .
(Je treba kliknúť na odkaz „miništranti – prihlasovanie“).
Plagát je vo výveske pred kostolom.

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje aj v tohtoročnom
pôstnom období (od 26.2 do 5.4.2020) ďalší, tentokrát už
14. ročník podujatia s názvom „Podeľme sa! 2020“.

Podstatou podujatia je pomôcť blížnym v ich krízových životných
situáciách a prispieť tak k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku
k solidarite a vzájomnej pomoci.  Podujatie vychádza z myšlienky:
„ Nedávam almužnu (z nadbytku), ale podelím sa s tým, čo si odopriem.“

Finančný výťažok v tomto roku bude rozdelený na dve časti.
Prvá časť zbierky bude venovaná projektu Oázy – Nádej pre nový život.
Ide o bývanie pre rodiny v núdzi v Bernátovciach.
Za projektom stojí známy katolícky kňaz, dp. Peter Gombita.
Projekt sa začal venovať aj bezdomovectvu rodín s maloletými
deťmi a ženám bez domova v zložitom zdravotnom stave.
Druhá časť zbierky bude venovaná na zriadenie poradenskej
a terapeutickej podpory rodinám v náročných životných
situáciách v rámci projektu organizácie Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov – Úsmev ako dar.