Liturgické slávenia Veľkej noci v Nitrianskej diecéze – informácia pre verejnosť

 

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí Svätej Stolice vydala
dekrét s usmerneniami k liturgickému sláveniu Veľkého týždňa
v čase pandémie Covid-19.
Obrady sa podľa ustanovení tohto dekrétu majú sláviť s rešpektovaním
predpisov zdravotnej bezpečnosti vydaných v príslušnej krajine.
Dekrét je doplnením usmernení pre biskupov vydaných 19. marca
a týka sa krajín, v ktorých je z dôvodu šírenia nákazy koronavírusu
zakázané zhromažďovanie sa a pohyb osôb.

Ustanovenia tohto dekrétu sú záväzné aj pre Nitriansku diecézu.

Ako sa uvádza v dekréte, v týchto krajinách budú „biskupi a kňazi
sláviť obrady Veľkého týždňa súkromne
bez účasti veriacich !

Veriaci majú byť upovedomení o hodine začiatku slávení, ale nie preto,
aby sa ich osobne zúčastnili, ale preto, aby sa mohli duchovne pripojiť
k modlitbe vo svojej domácnosti !

Liturgické slávenia je vhodné prenášať cez médiá v priamom prenose,
nie zo záznamu!

Na základe uvedeného sa ani v Nitrianskej diecéze neuskutočnia
liturgické slávenia Veľkej noci pre verejnosť !

Tam kde je to možné, budú kostoly a kaplnky naďalej otvorené
pre individuálnu modlitbu, individuálnu sv. spoveď na požiadanie,
alebo individuálne podanie svätého prijímania na požiadanie,
ale nie pre skupinové zhromažďovanie veriacich !

Vstup do kostolov a kaplniek, ako aj zotrvanie v nich počas individuálnej modlitby musí byť uskutočňované v súlade s hygienickými opatreniami
platnými na Slovensku v súvislosti so zabránením šírenia infekcie
COVID 19. Povinnosťou je nosenie rúšok, dodržanie bezpečnej
vzdialenosti medzi osobami a dodržiavanie zákazu verejného
zhromažďovania !

Veriaci v karanténe musia dodržiavať povinnosť byť v izolácii
a v prípade potreby majú kontaktovať najbližšieho kňaza len
telefonicky, alebo emailom, v žiadnom prípade nie osobne,

ani osobnou návštevou v otvorenom kostole, či kaplnke !

Informácie o možnostiach sledovania priamych prenosov
liturgických slávení Veľkého týždňa a Veľkonočného Trojdnia
v katolíckych a verejnoprávnych médiách budú včas zverejnené.

Prosíme veriacich v celej diecéze, aby tieto bolestné ustanovenia
disciplinovane rešpektovali, a zostali naďalej duchovne a v modlitbe
spojení s našim diecéznym biskupom a kňazmi.

Ak niekto z veriacich potrebuje prijať sviatosť zmierenia, môže ma
ohlásiť na č. mobilu 0905 846 738 a po vzájomnej dohode
pri dodržaní všetkých hygienických predpisov mu bude sviatosť
zmierenia vyslúžená.

Ján Šimko, farár