Farské oznamy

11. nedeľa v cezročnom období

Po druhej svätej omši bude
EUCHARISTICKÁ procesia Božieho Tela.

Pri procesii treba dodržiavať všetky hygienické
a bezpečnostné predpisy.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok  –  féria

Piatok   –  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota    –  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Poriadok a úmysly sv. omší od 15.6.2020 do 21.6.2020

Pondelok – 07:00 za † Valériu, manžela Michala 
           a rodičov z oboch strán
Utorok   – 18:00 za † Máriu a Jozefa Gegelových
Streda   – 07:00 za † Antona a Augustínu Michalíkových 
           a † v rodine
Štvrtok – 18:00 za   Božiu pomoc, vydarenú operáciu 
           a zdravie pre Tomáša
Piatok   – 18:00 za † Helenu a Alfonza Hossových 
           a starých rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za   farníkov
Nedeľa   – 07:00 za † Máriu a Karola Kollárikových,1.výročie 
           a rodičov z oboch strán

     – 10:00 za  prvoprijímajúce deti

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V piatok na sviatok  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa vo všetkých
kostoloch koná odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní
na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu,
môže za obvyklých podmienok  získať úplné odpustky. Zároveň je
aj Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.

Oznamujem rodičom prvoprijímajúcich detí, že v stredu o 17:00 hod.
bude nácvik spevu prvoprijímajúcich detí a v piatok po detskej
svätej omši bude
generálka priebehu slávnosti v kostole.
Zároveň je tu potrebná aj účasť jedného z rodičov.

V sobotu od  8:30 hod. do 9:30 hod. bude svätá spoveď
prvoprijímajúcich detí, ich rodičov, súrodencov, krstných
rodičov a starých rodičov.

 

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti slávnosť prvého
svätého prijímania.

Deti nech sa zhromaždia na farskom dvore o 9:45 hod.

Budúca   nedeľa   je 12. nedeľa v cezročnom období