Farské oznamy

7. Veľkonočná nedeľa

55. svetový deň spoločenských komunikačných
prostriedkov

Po svätých omšiach je zbierka na katolícke masmédia,
zvlášť rádio LUMEN a televíziu LUX.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Dnes je aj SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB ZA CIRKEV V ČÍNE.

Liturgický kalendár

Pondelok –  féria

Utorok      –  féria

Streda       –  féria

Štvrtok     –  féria

Piatok       –  féria, svätá omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

Sobota       –  Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 17.5.2021 do 23.5.2021

Pondelok – 07:00 za Božiu pomoc v chorobe a uzdravenie Antona
Utorok   – 18:00   Poďakovanie za 80. rokov života 
           Heleny Szabovej s prosbou o Božie 
           požehnanie a  zdravie  do ďalších rokov
Streda   – 07:00 za † rodičov Margitu a Kolomana 
           Krištofových a starých rodičov
Štvrtok – 18:00 za † Melániu Lukáčkovú, 2. výročie, 
           manžela Pavla, 50. výročie 
           a syna Pavla 40. výročie
Piatok   – 18:00   za Božiu pomoc, dar viery 
           i dar zdravia pre deti,
           synovcov a netere
Sobota   – 18:00 za † otca Valéra a † v rodine
Nedeľa   – 08:00 za † Janu a Ladislava Čanigových a 
         za † Cecíliu a Jozefa Putrovcových 

     – 10:00 za † Irenu Manovú, zádušná

     – 11:00 za † Alexandra Kákoša, mesačná

Budúca   nedeľa  je NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA Svätého.
Po svätých omšiach bude výročitá svätodušná ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Celebrantom svätých omší v nedeľu
o 10:00 hod. a o 11:00 hod.

bude vdp. Mons. Ján MAJERNÍK.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní
hymnu Veni, Creator  na slávnosť Zoslania Ducha svätého,
môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 Končí sa veľkonočné obdobie.

Veľkonočná svieca – paškál sa s úctou uchováva pri krstiteľnici.

Od pondelka v cezročnom období sa modlíme Anjel Pána.