Orgán, Organisti, kostolníci a zvonári

C h y n o r i a n s k ý o r g á n
( krátko o nástroji )

…Na chóre kostola stojí orgán firmy Rieger op. 2554 zo začiatku 30. rokov 20. storočia. Dvojmanualový nástroj pneumatickej sústavy je vybavený dvadsiatimi registrami a ďalšími pomocnými zariadeniami (šest spojek, válec, žaluzie, pevné kombinácie). Rozsah manualu je C – f´´´´, rozsah pedálu C – d´. Orgán je vo veľmi dobrom technickom i zvukovom stave.

O r g a n i s t i

Neodmysliteľnou súčasťou liturgických obradov je spev ľudu doprevádzaný tónmi majestátneho kráľovského nástroja – organa. Hrať na takomto nástroji je majstrovské umenie.

Zo záznamov v kronikách sa dozvedáme, že organisti boli učitelia a v našej farnosti účinkovali nasledovní:

okno2

Sv. Peter, apoštol, prvý pápež ( s Ježišom)
Venovali: Rudolf Terlanday, prelát, kanonik vo Vacove 1933

Ondrej Važan – 42 ročný od. r. 1729 – najstarší zápis v kronike

Vendel Martini – 20 ročný od r. 1767

Štefan Petráš – 61 ročný od 1829

Jozef Kyatzi – organista – neuvádza sa obdobie

Peter Molnár – od r. 1856 – zároveň bol prvým školským kronikárom – zomrel v r.1897, pochovaný je v Chynoranoch

Pavol Hollý – organista – neuvádza sa obdobie

Jozef Lahvička – od r. 1910

Jozef Horváth – v rokoch 1920 – 1940, vynikajúci hudobník a dirigent, za jeho účinkovania bola cirkevná hudba a spev na vysokej umeleckej úrovni. Zastupoval ho učiteľ Pavol Ďuriš.

Ján Šimko – od 1.9.1940 do 31.8.1950 – posledný aktívny učiteľ – organista. Zastupoval ho učiteľ Ignác Šmotlák

Ján Gális – od septembra 1950 niekoľko mesiacov – rodák z Krušoviec, dokončil teoógiu a bol vysvätený za kňaza 29.6.1951 – zomrel 2.4.2008

Vojtech Marko – od roku 1951 do roku 1972

Margaréta Bezáková – zastupovala od roku 1950 do roku 1982

Anton Bujalka – od roku 1972 do roku 1982

Vojtech Marko – od roku 1982 – + 8.8.2004

Ján Magdolen – od roku 2004

V súčasnosti sa za organom striedajú:

Ing. Mária Kmotorková

Peter Kováčik

sr. Konzolata Duliková

freska05

Výjav z klenby

K o s t o l n í c i a z v o n á r i

Prvými kostolníkmi a zvonármi v jednej osobe boli učitelia. Doteraz zistený záznam o kostolníkovi – neučiteľovi je z roku 1863 – bol ním Ján Kováčik.

Ďalší kostolníci a zvonári boli : Jozef Púchovský, Imrich Hatala, Jozef Šuppa, Ján Chrenko, Mária Chrenková, Valent Šuppa, Gašpar Hatala, Michal Bezák, Ján Bakyta, Šimon Chrenko, Silvester Bittara, Jozef Mikula. V súčasnosti túto funkciu vykonáva Anton Šmotlák.

freska04

Výjav z klenby

článok prevzatý z Chynorianskych novín č.: 53. - November 2008
PRIPRAVILI: Eva Kecerová, Miro Kováčik, Marián Gajdoš, Ján Šuppa, Jozef Kákoš, Ľudovit Košík, Ing. Štefan Bujalka