TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Litánie budú po druhej svätej omši.
Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Liturgický kalendár

Pondelok
sv. Stanislava, biskupa a mučeníka
Utorok féria
Streda
féria
Štvrtok
féria
Piatok féria
Sobota
féria

Poriadok a úmysly svätých omší od 11.4.2016 do 17.4.2016

Pondelok 07:00 za

Štefana a rodičov z oboch strán
Utorok 18:00 za Eleonóru a Štefana Lukačkovýchrodičov a súrodencov
Streda 07:00 za Jána Frémala
Štvrtok 18:00 za Štefana, Antóniu, syna Milana a vnuka Petra Gajdoša
Piatok 18:00 za Poďakovanie za 80. rokov života Márie Bezákovej č.626
Sobota 07:00 za Teréziu a Melichera Lidayových a rodičov z oboch strán
Nedeľa
17.04.2016
08:00
10:00
za
za
  † Božiu pomoc a zdravie v rodine Bakytovej
Stanislava Bebjaka

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý
deň pred svätou omšou

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme
Raduj sa, nebies Kráľovná.

Budúca nedeľa je:
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

KONAJÚ SA OSOBITNÉ PROSBY ZA KŇAZSKÉ A REHOĽNÉ POVOLANIA.

Po svätých omšiach je zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.