NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria
Utorok  – féria
Streda  – féria
Štvrtok – NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, BOŽIE TELO
Piatok  – féria
Sobota  – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 23. 5. 2016 do 29.5.2016

Pondelok – 07:00 za † Margitu a Kolomana Krištofových
           a rodičov z oboch strán
Utorok  – 18:00 za † Antona a Irenu Bezákových a rodičov
Streda  – 07:00 za † Františka, Rudolfa a Katarínu č. 797
Štvrtok – 07:00 za  farníkov
     – 18:00 za † Antona Magdolena, 
           5. výročie a rodičov z oboch strán
Piatok  – 18:00   Poďakovanie za 40. rokov 
           spoločného manželského života Jána a Márie
Sobota  – 07:00 za  Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Zymeri
Nedeľa  – 08:00 za † manželov Paulínu a Štefana Kobušových
     – 10:00 za † Antona Magdolena a Helenu č. 535

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca nedeľa je 9. nedeľa v cezročnom období

Na budúcu nedeľu po druhej svätej omši bude
EUCHARISTICKÁ PROCESIA BOŽIEHO TELA.

Prosím, aby ste podľa tradície k procesii postavili 4 oltáriky.