NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Veriaci, ktorý sa dnes zúčastní
na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator,
môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
Končí sa Veľkonočné obdobie.
Veľkonočná svieca paškál sa s úctou uchováva pri krstiteľnici.
Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
Po svätých omšiach je výročitá svätodušná ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Popoludní o 14:30 hod. budú litánie.

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Jána Nepomuckého,kňaza a mučeníka,
      Svätodušný pondelok
Utorok  – féria
Streda  – féria
Štvrtok – NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA
      Omša na poďakovanie Bohu za dar ľudského života
Piatok  – féria, svätá omša pre deti a birmovancov
Sobota  – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 16.5.2016 do 22.5.2016

Pondelok – 07:00 za † Máriu, Eleonóru a Rudolfa
Utorok   – 18:00 za † Jozefa a Anastáziu č. 650
Streda   – 07:00   Poďakovanie za 85 rokov života 
           Ľudmily Bezákovej
Štvrtok  – 18:00 za † Valenta Košíka
Piatok  – 18:00 za † Ľudovíta Košíka, 2. výročie
Sobota   – 07:00 za † Jozefa a Žofiu Bezákových 
           a rodičov z oboch strán
Nedeľa   – 08:00 za  farníkov
         – 10:00 za † Helenu Maťavkovú, 2. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Oznamujem rodičom prvoprijímajúcich detí, že v piatok po detskej
svätej omši bude nácvik slávnosti v kostole a zároveň je tu potrebná
aj účasť  
jedného z rodičov.
Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré neprijali sviatosť krstu
v našej farnosti, aby priniesli krstný list z tej farnosti, kde bolo dieťa
pokrstené.

Budúca nedeľa je NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE.