SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

50. SVETOVÝ DEŇ SPOLOČENSKÝCH KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV
Po svätých omšiach je zbierka na katolícke masmédia, zvlášť rádio
LUMEN a televíziu LUX. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú po druhej svätej omši.

          Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Lujzy de Marillac, rehoľníčky
Utorok  – féria
Streda  – féria
Štvrtok – féria
Piatok  – Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, 
      svätá omša pre deti a birmovancov
Sobota  – sv. MATEJA, APOŠTOLA

Poriadok a úmysly sv. omší od 9.5.2016 do 15.5.2016

Pondelok – 07:00   Poďakovanie za 80. rokov života 
           Stanislava Bezáka č. 223
Utorok  – 18:00 za † Antona Kákoša, Máriu a rodičov 
           z oboch strán
Streda  – 07:00 za † Jána a Viktóriu Chrenkových a rodičov 
           z oboch strán
Štvrtok – 18:00 za † Adama a Jozefínu Košíkových, dcéru Máriu 
           a rodičov z oboch strán
Piatok  – 18:00 za † rehoľnú sestru Gerdu
Sobota  – 07:00 za † Antona Lidaya, 10. výročie, sestry 
           a rodičov
Nedeľa  – 08:00 za † Jozefa Bebjaka, 1. výročie
15.5.  – 10:00 za † Veroniku Magdolenovú, pohrebná

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni.
Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za jednotu kresťanov
alebo za duchovné povolania.

Vo štvrtok dopoludnia bude kňazská rekolekcia nášho dekanátu
v Oponiciach.

Pozývame všetky deti a mládež na MISIJNÚ PÚŤ do Rajeckej Lesnej,
ktorá sa uskutoční v sobotu 14. mája. Poplatok za autobus je 1,- €.

Budúca nedeľa je
NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Po svätých omšiach bude výročitá svätodušná ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

V nedeľu po druhej svätej omši o 11,15 hod. budú na cintoríne 
pohrebné obrady a pochovanie zosnulej pani Veroniky Magdolenovej.

Končí sa Veľkonočné obdobie.
Veľkonočná svieca paškál sa s úctou uchováva pri krstiteľnici.

Modlíme sa Anjel Pána.