NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

  

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Streda  – féria

Štvrtok  – NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,  BOŽIE TELO

Piatok   – féria

Sobota   – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 12. 6. 2017 do 18.6.2017

Pondelok – 07:00 za † Kňaza Blažeja, 30. výr. a kňazov    
           pôsobiacich v našej farnosti
Utorok   – 18:00 za † Máriu a Valentína Bezákových, 5.výročie
Streda   – 07:00 za † Emila a Eduarda Stranianekových
Štvrtok  – 07:00 za   farníkov
     – 18:00 za † Antona a Teréziu Bezákových, syna Mareka 
           a Vieru
Piatok   – 18:00 za  † Šimona Kováčika, 20. výročie, rodičov 
            a starých rodičov z oboch strán č. 593
Sobota   – 07:00 za  † Helenu Kinčekovú, mesačná
Nedeľa   – 08:00    Poďakovanie za 40. rokov spoločného 
            manželského života Ireny a Vladimíra
            a zároveň aj 65.ročného jubilea Vladimíra 
        – 10:00 za † Antoniu Bezákovú, nedožitých 90. rokov,                       
            manžela Vladimíra a rodičov z oboch strán

Budúca   nedeľa   je  11. v cezročnom období

Na budúcu nedeľu po druhej svätej omši bude
EUCHARISTICKÁ PROCESIA BOŽIEHO TELA.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní, alebo speve hymnu
Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže získať
za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Prosím, aby ste podľa tradície k procesii postavili 4 oltáriky.