7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

52. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Sv. MATEJA, APOŠTOLA

Utorok    –  féria

Streda    –  Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria, svätá omša pre deti

Sobota    –  féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 14.5.2018 do 20.5.2018

Pondelok  –  07:00 za  † Jozefa a Žofiu Bezákových 
             a rodičov z oboch strán
Utorok    –  18:00 za  † Antona, Antóniu a Rada
Streda    –  07:00 za  † Štefániu Bezákovú
Štvrtok   –  10:00 za  † Jozefa, nedožitých 100 rokov,
             rodičov a súrodencov
Piatok    –  18:00 Poďakovanie za 18.rokov života jubilanta, 
          s prosbou o zdravie, Božie požehnanie 
          a dary Ducha Svätého
Sobota    –  18:00 za  † Ľudovíta Košíka, 4. výročie,  č. 888
Nedeľa    –  07:00 za    farníkov

          –  10:00 za    prvoprijímajúce deti

 

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Oznamujem rodičom prvoprijímajúcich detí, že v stredu o 17:00 hod.
bude nácvik spevu prvoprijímajúcich detí a v piatok po detskej svätej
omši bude
generálka priebehu slávnosti v kostole.
Zároveň je tu potrebná aj účasť jedného z rodičov.

Vo štvrtok je v našej farnosti rekolekcia kňazov nášho bošianskeho
dekanátu. Dopoludnia o 09:45 hod. pred svätou omšou bude tu v kostole adorácia a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou a o 10:00 hod. bude
slávnostná rekolekčná svätá omša.

V sobotu od  9:00 hod. do 10:00 hod. bude svätá spoveď
prvoprijímajúcich detí, ich rodičov, súrodencov, krstných rodičov
a starých rodičov.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti slávnosť prvého svätého
prijímania.
Deti nech sa zhromaždia na farskom dvore o 9:45 hod.

Budúca   nedeľa  je  

NEDEĽA ZOSLANIA Ducha Svätého.

Po svätých omšiach bude výročitá svätodušná ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.