2. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

 Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Agnesy, panny a mučenice

Utorok   – sv. Vincenta, diakona a mučeníka

Streda   – Féria

Štvrtok  – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok   – Obrátenie sv. Pavla, apoštola, detská svätá omša

Sobota   – sv. Timoteja a Títa, biskupov

Poriadok a úmysly sv. omší od 21.1.2019 do 27.1.2019

Pondelok – 07:00 za † Máriu Pavličkovú
Utorok   – 17:00 za † Rudolfa a Máriu Kasalových 
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00      Poďakovanie za 80. rokov života Márie
           Bezákovej s prosbou  o Božie požehnanie  
           a dar zdravia pre celú rodinu
Štvrtok  – 17:00 za † bratov Jozefa a Antona Bezákových 
           a rodičov č. 541
Piatok   – 18:00 za † Pavla, nedožitých 90. rokov a manželku
           Margitu, 4. výročie, č. 604
Sobota   – 07:00 za † rodičov Bezákových, Magdolenových
           a † deti
     – 11:00 za † RNDr. Andreja Bebjaka, pohrebná.
           Po svätej omši budú pohrebné obrady 
           a pochovanie zosnulého na cintoríne.
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov

         – 10:00 za † rehoľnú sestru Elenu, 2. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Od 18. do 25. januára je  TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.

Budúca   nedeľa   je  3. nedeľa v cezročnom období