3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

prvá nedeľa v mesiaci

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria

Streda    –  Féria

Štvrtok   –  Féria

Piatok    –  Féria

Sobota    –  Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 6.5.2019 do 12.5.2019

Pondelok – 07:00 za    Božiu pomoc, vieru, zdravie a ochranu
            pre vnúčatá a ich rodičov
Utorok  – 18:00 za † Adama a Jozefínu Košíkových, ich
            rodičov a dcéru Máriu
Streda   – 07:00 za    Božiu pomoc a zdravie Antona a rodiny
Štvrtok  – 18:00 za † Jána a Máriu Beniakových, sestru
            Valiku a starých rodičov
Piatok   – 18:00 za † rehoľnú sestru Máriu Gerdu, rodičov 
            a súrodencov
Sobota   – 07:00 za † Jozefa Kasalu, 30. výročie
Nedeľa   – 08:00 za † Vladimíra č. 280
     – 10:00 za † Valenta Košíka, 30. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Na budúci týždeň sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania.
Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti
za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať
úplné odpustky.

Vo štvrtok si naše sestričky pripomínajú sviatok svojej patrónky
–  sv. Lujzy de Merillac – spoluzakladateľky rehoľného rádu
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.

Budúca   nedeľa   je
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA,
DEŇ MATIEK.

Po svätých omšiach bude zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.