17. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú v nedeľu po svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Marty

Utorok   – bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice

Streda   – sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Štvrtok  – sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa 
      Cirkvi prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota  – Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 29.7.2019 do 4.8.2019

Pondelok – 07:00 na  úmysel pána biskupa
Utorok   – 18:00 za † Ignáca Vácvala, nedožitých 80. rokov,
           rodičov Jozef a Teréziu
Streda   – 07:00 za † Annu, Martu, Pavla a rodičov
Štvrtok – 18:00 za † Šimona, Máriu a starých rodičov
           č. 223
Piatok   – 18:00 za † Máriu, súrodencov a rodičov
Sobota   – 07:00 za  farníkov
     – 18:00      Poďakovanie za 70 rokov života Milana
           s prosbou o Božie požehnanie, pomoc
           a dar zdravia pre celú rodinu
Nedeľa   – 08:00 za † Vendelína a Magdalénu Bezákových, 4.výročie 
           a rodičov z oboch strán č. 250

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V piatok 2. augusta  možno získať vo farských a františkánskych
kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch
PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY.
Skutky predpísané na ich získanie sú:  nábožná návšteva kostola
spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha, svätá spoveď,
sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa   je  18. v cezročnom období

a prvá nedeľa v mesiaci.

Po svätých omšiach bude zbierka pre potreby farnosti.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.