Oznam pre veriacich o obnovení bohoslužieb

vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Chynoranoch.


S radosťou sme prijali rozhodnutie Ústredného krízového štábu
MVSR a Úradu hlavného hygienika SR, že od stredy 6.mája sa
po dlhšom čase opäť budeme môcť zúčastňovať na verejnom
slávení bohoslužieb, rešpektujúc dané obmedzenia.
Na základe uvedeného je potrebné vziať do úvahy:

Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky

zostáva v platnosti aj naďalej. Účasť na bohoslužbách je možná,
avšak stále dobrovoľná až do úplného odvolania opatrení, ktoré
limitujú verejné zhromažďovanie.

Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe, alebo javia
známky respiračného ochorenia nie je možná.

Každú nedeľu ráno o 8:00 hod. bude nedeľná bohoslužba
vyčlenená práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov.

Druhá svätá omša v nedeľu bude pre ostatných
farníkov  o 10:00 hod.

Účasť na bohoslužbách v našom kostole bude pod dozorom
organizačnej  služby,  ktorá bude dohliadať na dodržiavanie
týchto pravidiel:

Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu kostola,
sedenie a státie v kostole je možné len na označených miestach
pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu
a dvojmetrových odstupov.
Podobne sú na podlahe chrámu
označené miesta určené na státie tak, aby medzi jednotlivými
veriacimi zostali dvojmetrové rozostupy.

K dispozícii je aj vonkajší priestor pred kostolom na státie, ktorý
možno po naplnení kapacity kostola využiť, pričom treba prísne
dodržiavať určené aspoň dvojmetrové rozostupy.

V kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri
nezostal celkom bez pohybu. Pravidelne budeme dezinfikovať kľučky
a kontaktné plochy. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame
úkonom hlavy.
Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach
nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.

Pri vstupe do kostola je pre veriacich k dispozícii povinná
dezinfekcia na ruky.

Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie
rozdáva do rúk. Ruky si každý pri vstupe do chrámu musí
vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý
dezinfekčný prostriedok, alebo rukavice.

V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú
dvojmetrové odstupy.
Kto by
z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať
Eucharistiu do rúk
, nech na to upozorní kňaza
pred bohoslužbou a príde na sväté prijímanie na záver,
ako posledný.

Všetkých povzbudzujem k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti.
Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred,
že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom:
prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré
pramenia z našej kresťanskej viery.“

Ján Šimko, farár