Farské oznamy

6. VEĽKONOČNÁ nedeľa

Nasledujúce tri dni po šiestej Veľkonočnej nedeli sú prosebnými
dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria – pripomíname si storočnicu narodenia 
          sv.Jána Pavla II.

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

Piatok   – sv. Rity z Cascie – detská omša pre prvo- 
      prijímajúce deti a ich rodičov

Sobota   – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 18.5.2020 do 24.5.2020

Pondelok – 07:00 za † Boženu Doktorovú a rodičov
Utorok   – 18:00 za † Jozefa a rodičov
Streda   – 07:00 za † Ľudovíta Košíka, 6. výročie
Štvrtok  – 07:00 za  farníkov
     – 18:00 za   Božiu pomoc a zdravie 
           pre Benetky a ich rodiny
Piatok   – 18:00 za † rodičov Hederových a ich deti
Sobota   – 07:00 za † Helenu Bebjakovú, zádušná
Nedeľa   – 08:00 za †  Elenu Vlhovú, mesačná
     – 10:00 za † Alberta Hederu, kňaza a rodičov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

piatok začína novéna k Duchu Svätému.
Veľkonočná svieca sa uchováva pri ambone alebo pri oltári
až do slávnosti Zoslania Ducha Svätého.

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti sa bude
konať v nedeľu 21. júna.

Budúca   nedeľa   je SIEDMA VEĽKONOČNÁ nedeľa,
54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

Po svätých omšiach bude zbierka na katolícke masmédia.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.