Farské oznamy

13. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok  –  SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Utorok    –  féria

Streda    –  féria 

Štvrtok  –  NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok, 
       prvý štvrtok v mesiaci, 
       Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  Sv. Tomáša, apoštola, sviatok, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

Nedeľa    –  SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Poriadok a úmysly sv. omší od 29.6.2020 do 5.7.2020

Pondelok – 08:00 za † Šimona a rodičov z oboch strán
     – 18:00 za  farníkov 
Utorok   – 07:00 za † Milana, Silviu, brata Rudolfa 
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 18:00 za † Helenu Maholanyiovú, mesačná
Štvrtok – 18:00 za  Poďakovanie za 80 rokov života 
           jubilantky s prosbou o Božie
           požehnanie a dar zdravia 
           pre celú jej rodinu
Piatok  – 18:00 za † rodičov Vlastu a Dezidera Hunkových
Sobota   – 07:00 za † Jozefa Pechu, pohrebná
Nedeľa   – 08:00 za † Jozefa, Boženu a v rodine
     – 10:00 za † Antona Bezáka

Veriaci, ktorý  na sviatok Petra a Pavla zbožne užíva ruženec,
škapuliar, alebo krížik požehnaný pápežom alebo biskupom,
prípadne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otče náš
a Verím, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti
zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo  štvrtok  dopoludnia  od  10:00 hod.  do 12:00 hod.  budem
spovedať  chorých po domoch.

piatok popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude
k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až
do začiatku svätej omše.

piatok po večernej svätej omši bude v budove farského
úradu stretnutie animátorov k birmovke.

Budúca   nedeľa   je  14. nedeľa v cezročnom období
prvá nedeľa v mesiaci

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.